Informacja o opłacie za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

 

Wójt Gminy Sanok uprzejmie informuje, że od 01.01.2018r., weszła w życie ustawa Prawo wodne  z dnia 20.07.2017r. (tj. Dz. U. 2017 poz.1566)  wprowadzająca istotne zmiany w systemie gospodarowania wodami w Polsce. Zgodnie  z  art. 269 pkt.1  § 1  tej ustawy ponosi się opłatę za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nie ujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej.

Czytaj dalej

Wykaz osób prawnych i fizycznych którym w 2017 r. udzielono pomocy publicznej w postaci zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Wójt Gminy Sanok działając na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w okresie od dnia 01.01.2017r. do dnia 31.12.2017r. udzielono pomocy publicznej w postaci zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Czytaj dalej

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje

Szanowni  Państwo,

W związku z wprowadzeniem od dnia 18 maja 2018 r. przepisów ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. z 2018 r. poz. 858) rolnicy mają obowiązek zgłoszenia pomocnika, z którym została zawarta umowa o pomocy przy zbiorach, do ubezpieczeń w KRUS.

Czytaj dalej

LISTY DLA ZIEMI w Gminie Sanok

Listy dla ziemi to kampania edukacyjna z zakresu ochrony środowiska,  skierowana do dzieci i do dorosłych, której pomysłodawcą jest Fundacja Ekologiczna ARKA. Gmina Sanok po raz kolejny przystąpiła do akcji Listy dla ziemi. W tym roku poruszony został temat gospodarki niskoemisyjnej oraz gospodarki odpadami w życiu codziennym. Zwiększenie wiedzy na temat skutków wynikających z palenia śmieci. Zwrócenie uwagi na problemy związane z wpływem zanieczyszczonego powietrza na nasze zdrowie oraz ograniczenie, ponowne wykorzystanie i recykling odpadów ze szczególnym uwzględnieniem segregacji. Fundacja przekazała materiały pomocnicze: plakaty, pakiety edukacyjne ze scenariuszami lekcji oraz ekologiczny papier listowy.

Czytaj dalej

XII Konkurs Czytelniczy – „Niezwykłe światy” w Szkole Podstawowej w Trepczy

10 maja, w Szkole Podstawowej w Trepczy odbył się  XII Konkurs Czytelniczy – „Niezwykłe światy”, w którym wzięło udział 20 zespołów z 10 szkół, w sumie 49 uczniów. Gościem honorowym konkursu była Anna Hałas Wójt Gminy Sanok.

Czytaj dalej