Aktualności

Informacja o opłacie za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

 

Wójt Gminy Sanok uprzejmie informuje, że od 01.01.2018r., weszła w życie ustawa Prawo wodne  z dnia 20.07.2017r. (tj. Dz. U. 2017 poz.1566)  wprowadzająca istotne zmiany w systemie gospodarowania wodami w Polsce. Zgodnie  z  art. 269 pkt.1  § 1  tej ustawy ponosi się opłatę za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nie ujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej.

Czytaj dalej

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje

Szanowni  Państwo,

W związku z wprowadzeniem od dnia 18 maja 2018 r. przepisów ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. z 2018 r. poz. 858) rolnicy mają obowiązek zgłoszenia pomocnika, z którym została zawarta umowa o pomocy przy zbiorach, do ubezpieczeń w KRUS.

Czytaj dalej

LISTY DLA ZIEMI w Gminie Sanok

Listy dla ziemi to kampania edukacyjna z zakresu ochrony środowiska,  skierowana do dzieci i do dorosłych, której pomysłodawcą jest Fundacja Ekologiczna ARKA. Gmina Sanok po raz kolejny przystąpiła do akcji Listy dla ziemi. W tym roku poruszony został temat gospodarki niskoemisyjnej oraz gospodarki odpadami w życiu codziennym. Zwiększenie wiedzy na temat skutków wynikających z palenia śmieci. Zwrócenie uwagi na problemy związane z wpływem zanieczyszczonego powietrza na nasze zdrowie oraz ograniczenie, ponowne wykorzystanie i recykling odpadów ze szczególnym uwzględnieniem segregacji. Fundacja przekazała materiały pomocnicze: plakaty, pakiety edukacyjne ze scenariuszami lekcji oraz ekologiczny papier listowy.

Czytaj dalej

XII Konkurs Czytelniczy – „Niezwykłe światy” w Szkole Podstawowej w Trepczy

10 maja, w Szkole Podstawowej w Trepczy odbył się  XII Konkurs Czytelniczy – „Niezwykłe światy”, w którym wzięło udział 20 zespołów z 10 szkół, w sumie 49 uczniów. Gościem honorowym konkursu była Anna Hałas Wójt Gminy Sanok.

Czytaj dalej

ARiMR informuje o naborze wniosków o przyznanie wsparcia na zalesienie w zakresie działania “Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów” w ramach PROW 2014-2020

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Podkarpacki Oddział Regionalny informuje, że w terminie od 1 czerwca do 31 lipca 2018 roku rolnicy (osoby fizyczne i prawne), którzy są właścicielami gruntów przeznaczonych do zalesienia lub grunty te są własnością małżonka, mogą składać w Biurach Powiatowych ARiMR wnioski o przyznanie wsparcia na zalesienie w zakresie działania “Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów” finansowanego z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Szczegółowe informacje o zasadach przyznawania pomocy dostępne są na stronie internetowej ARiMR, w Podkarpackim Oddziale Regionalnym ARiMR, Al. Tadeusza Rejtana 36, 35-310 Rzeszów oraz w Biurach Powiatowych ARiMR.

Czytaj dalej