Władze gminy

Anna Hałas - Wójt Gminy SanokWójt Gminy Sanok – Anna Hałas

Wójt wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników urzędu, oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, urzędem kieruje przy pomocy Sekretarza Gminy i Skarbnika Gminy, Wójt wykonuje uchwały Rady Gminy oraz zadania Gminy określone przepisami prawa, Wójt kieruje urzędem przez wydawanie zarządzeń i pism ogólnych oraz poleceń służbowych, do zadań Wójta należy w szczególności:

– przygotowywanie projektów uchwał,
– gospodarowanie mieniem komunalnym,
– wykonywanie budżetu,
– zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
– kierowanie bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentowanie jej na zewnątrz,
– wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
– składanie oświadczeń woli w imieniu Gminy w zakresie zarządu mieniem komunalnym,
– ogłaszanie uchwał rady Gminy, w tym uchwały budżetowej i sprawozdania z wykonania budżetu oraz przedkładanie uchwał Wojewodzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej,
– przedkładanie na Sesji rady Gminy sprawozdań z wykonania uchwał,
– reprezentowanie gminy i jej organów w postępowaniu sądowym i administracyjnym, a także przed Trybunałem Konstytucyjnym i organami administracji rządowej,
– upoważnianie pracowników urzędu do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
– wykonywanie zadań szefa obrony cywilnej Gminy,
– organizowanie akcji ratowniczych w przypadku klęsk żywiołowych i katastrof,
– wykonywanie innych zadań zastrzeżonych do kompetencji Wójta przepisami prawa oraz uchwałami Rady Gminy.

e-mail: wojt@gminasanok.pl


Paweł Wdowiak - Sekretarz Gminy SanokZastępca Wójta/Sekretarz Gminy Sanok – Paweł Wdowiak

Do zadań Sekretarza Gminy należy:
– Zastępowanie Wójta w zakresie bieżących spraw urzędu pod jego nieobecność lub w przypadkach wystąpienia innych przyczyn powodujących niemożność pełnienia obowiązków przez Wójta Gminy,
– Zapewnienie sprawnej organizacji i funkcjonowania Urzędu,
– Zapewnienie sprawnej obsługi obywateli przez Urząd,
– Nadzorowanie przestrzegania instrukcji kancelaryjnej,
– Sprawowanie nadzoru nad organizacją i dyscypliną pracy,
– Współpraca z jednostkami pomocniczymi /sołectwami/ i jednostkami organizacyjnymi Gminy,
– Zapewnienie publikacji prawa miejscowego obwieszczeń oraz wszelkich informacji o charakterze publicznym na terenie Gminy,
– Koordynacja i organizacja spraw związanych z wyborami i spisami,
– Prowadzenie ewidencji skarg i wniosków składanych do Urzędu,
– Prowadzenie ewidencji kontroli zewnętrznych w Urzędzie,
– Wydawanie wszelkich zaświadczeń i poświadczeń urzędowych,
– Współudział w formułowaniu strategii pozyskiwania funduszy pomocowych dla Gminy,
– Sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad realizacją zadań wykonywanych przez Referat Spraw Obywatelskich i Administracyjnych – pełnienie funkcji Kierownika Referatu,
– Sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad realizacją zadań wykonywanych przez Biuro Funduszy Pomocowych – pełnienie funkcji Kierownika,
– Wykonywanie pozostałych czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych.
– Wykonywanie innych zadań na polecenie lub z upoważnienia Wójta,
– Wykonywanie czynności w ramach sprawowanego zastępstwa w zakresie odrębnie udzielonego upoważnienia lub pełnomocnictwa.

Tel. 13 46 56 570
e-mail: sekretarz@gminasanok.pl


Agnieszka Haduch, Skarbnik Gminy SanokSkarbnik Gminy – Agnieszka Haduch

Do zadań Skarbnika Gminy należy:

– sprawowanie nadzoru i kontroli nad realizacją budżetu Gminy,
– kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań finansowych,
– koordynowanie opracowania budżetu,
– koordynowanie opracowania sprawozdawczości budżetowej,
– wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości,
– organizowanie i kontrolowanie prawidłowego obiegu dokumentacji finansowej niezbędnej rachunkowości,
– sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad realizacją zadań wykonywanych przez Referat Finansowy,
– opiniowanie decyzji wywołujących skutki finansowe dla budżetu,
– kontrola gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych oraz sołectw,
– opracowywanie analiz i sprawozdań o sytuacji finansowej gminy i zgłaszanie swoich propozycji Wójtowi i Radzie Gminy,
– wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń lub upoważnień Wójta Gminy.

tel. + 48 13 46 56 556
e-mail: skarbnik@gminasanok.pl


Rada Gminy

Rada Gminy Sanok wybrana w wyborach samorządowych 16 listopada 2014:

1. Tadeusz Burka – Przewodniczący
2. Rafał Cecuła
3. Jacek Czech
4. Stanisław Dereń
5. Jan Dzierżawski
6. Jan Jakima
7. Bogusława Kaczmarska – Wiceprzewodnicząca
8. Wilhelm Kotlarz
9. Jolanta Krowiak
10. Stanisław Mika
11. Zbigniew Morawski
12. Agnieszka Pastuszak
13. Tadeusz Wojtas
14. Andrzej Wolanin – Wiceprzewodniczący
15. Roman Zapotoczny

 

Do właściwości Rady Gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej. Do wyłącznej właściwości Rady Gminy należy:

– uchwalanie statutu gminy,
– ustalanie wynagrodzenia wójta, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności,
– powołanie i odwołanie Skarbnika Gminy , który jest głównym księgowym budżetu oraz Sekretarza Gminy – na wniosek Wójta,
– uchwalanie budżetu gminy , rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu  oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium z tego tytułu,
– uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
– uchwalanie programów gospodarczych,
– uchwalanie zakresu działania jednostek pomocniczych , zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki,
– podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach ,
– podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu dotyczących:

– określania zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich  wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata o ile ustawy szczególne  nie stanowią inaczej, do czasu określenia zasad wójt może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą gminy,
– emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania , nabywania i wykupu przez wójta,
– zaciąganie długoterminowych pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez wójta w roku budżetowym,
– zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustalaną corocznie przez Radę Gminy,
– tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i występowania z nich,
– określania zasad wnoszenia , cofania , zbywania udziałów i akcji przez wójta,
– tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw , zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek,
– ustalania maksymalnej wysokości  pożyczek  i poręczeń udzielanych przez wójta w roku budżetowym,

– określanie wysokości sumy, do której wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania,
– podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań, o których mowa w art. 8 ust. 2 i 2a ustawy z adnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, tekst jednolity)
– podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku,
– podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych regionalnych,
– podejmowania uchwał w sprawach: herbu gminy , nazw ulic i placów publicznych oraz wnoszenia pomników,
– nadawania honorowego obywatelstwa gminy,
– podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i stypendiów
– stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady Gminy. Rada Gminy kontroluje działalność wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy, – w tym celu powołuje komisję rewizyjną.