ZARZĄDZENIE Nr 55/2020
Wójta Gminy Sanok
z dnia 1 kwietnia 2020 r.

w sprawie unieważnienia otwartego konkursu na realizację zadania Gminy Sanok
w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2018, poz.1263 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr V/19/2011 Rady Gminy Sanok z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu  finasowania zadania własnego Gminy Sanok w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu oraz § 8 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego  związku zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 433 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Unieważniam konkurs na  realizację zadania Gminy Sanok w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu wszczęty Zarządzeniem Nr 36/2020 Wójta Gminy Sanok z dnia 17.02.2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania Gminy Sanok w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu, z powodu ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego związku zakażeniami wirusem SARS-CoV-2

§ 2.

Zarządzenie o unieważnieniu konkursu podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Urzędu Gminy Sanok, na tablicy informacyjnej budynku Urzędu Gminy w Sanoku w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Sanok

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                                                                                              Wójt Gminy Sanok                                                                                                                                                                                         mgr Anna Hałas