W dniu 21.10.2020 r. wybrano najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu przetargowym “Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niebieszczany”.
Na wykonanie w/w zadania Gmina Sanok zamierzała przeznaczyć kwotę
1 600 000,00 zł.
Najkorzystniejsza oferta, spośród 3-ech złożonych w prowadzonym postępowaniu, spełniająca wymagania określone w SIWZ wyniosła 1 448 817,00 zł. Wykonawcą w/w robót jest Zakład Instalacji Sanitarnych Adam Niedziałek ul. Św. Jana 4; 38-120 Czudec.

Tutaj →  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY