Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Sanok na lata 2017-2023 przyjęty

 

 

Informujemy, że uchwałą nr XXXI/251/17 Rady Gminy Sanok z dnia 27 kwietnia 2017r. Gmina Sanok przyjęła do realizacji Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Sanok na lata 2017 – 2023, który stanowi kluczowy element gminnej polityki rewitalizacji w perspektywie do roku 2023. Pełna treść dokumentu znajduje się na stronie   http://gmina.sanok.com.pl/bip  w  zakładce Prawo Lokalne/Uchwały  lub w Biurze Funduszy Pomocowych w Urzędzie Gminy Sanok, ul. Kościuszki 23,  38-500 Sanok, V piętro, pokój 511.

 

 

Projekt, dot. przygotowania Lokalnego Program Rewitalizacji Gminy Sanok na lata 2017 – 2023  jest realizowany przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

 

Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Sanok na lata 2017-2023 jest dokumentem określającym główne procesy przemian służących wyprowadzeniu obszarów za stanu kryzysowego w kontekście aktualnej perspektywy finansowej Unii Europejskiej. Jest to narzędzie planowania, koordynowania i integrowania różnorodnych aktywności w ramach rewitalizacji.

Cechą programu rewitalizacji jest koncentracja przestrzenna. Mimo oczywistych potrzeb na terenie całej Gminy działania muszą być skoncentrowane  na ściśle określonym obszarze (maksymalnie 20% powierzchni gminy, 30% mieszkańców).

Zgodnie z Ustawą o rewitalizacji wyznaczony obszar rewitalizacji muszą tworzyć tereny spełniające kryteria obszaru zdegradowanego, czyli cechującego się koncentracją problemów społecznych, na których jednocześnie występuje koncentracja problemów w co najmniej jednej ze sfer: gospodarczej, środowiskowej, funkcjonalno-przestrzennej oraz technicznej.

Analiza zebranych danych statystycznych i wyników badania ankietowego wykazała, że kryterium to spełnia 12 miejscowości, których łączna powierzchnia wynosi 15,1% powierzchni Gminy Sanok, które zamieszkuje niemal 26% jej mieszkańców.

Żadna z pozostałych miejscowości nie spełniła wymagań ustawowych obszaru zdegradowanego – włączenie takich miejscowości do obszaru rewitalizacji mogło skutkować negatywną oceną Programu Rewitalizacji przez ekspertów Urzędu Marszałkowskiego.

Opracowanie obejmuje koncepcję procesów przemian Gminy Sanok na najbliższe lata ze wskazaniem tych zmian. Zakłada optymalne wykorzystanie wewnętrznych uwarunkowań oraz wzmocnienie lokalnych potencjałów. Jest to działanie wieloletnie, prowadzone we współpracy z lokalną społecznością, podejmowanych ze środków własnych budżetu Gminy Sanok, ze środków budżetu Unii Europejskiej oraz innych zewnętrznych źródeł finansowania.

Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Sanok zawiera 3 cele główne (wynikające z potrzeb oraz lokalnych potencjałów obszaru rewitalizacji:

Cel główny 1: Aktywna społeczność lokalna

Cel obejmuje działania zwiększające poziom zintegrowania mieszkańców obszaru zdegradowanego rewitalizacji i rozwijające ich zaangażowanie w działalność społeczną, kulturalną, sportową itp. Cel dotyczy również działań przyczyniających się do rozwoju gospodarczego i aktywności gospodarczej mieszkańców obszaru zdegradowanego.

Cel główny 2: Przyjazna przestrzeń i infrastruktura

Cel obejmujący działania związane związane z tworzeniem/modernizacją infrastruktury sportowej i rekreacyjnej.

Cel główny 3: Lepsza jakość życia mieszkańców

Cel obejmujący działania związane z rozwojem infrastruktury edukacji i opieki społecznej oraz rozwojem infrastruktury technicznej w obszarze zdegradowanym (drogi, sieci wod-kan).

Cele te będą realizowane poprzez zadania rewitalizacyjne, które były zgłaszane przez interesariuszy (mieszkańcy, podmioty gospodarcze, organizacje pozarządowe) w otwartym naborze.

Zadania podzielone są na dwie grupy:

Podstawowe zadania rewitalizacyjne – 24 zadania, które najlepiej wpisują się w Działanie 6.3 REWITALIZACJA PRZESTRZENI REGIONALNEJ (RPW WP).

Łączna wartość podstawowych zadań rewitalizacyjnych wynosi 20 412 500 zł, z czego 3 423 500 zł ma pochodzić z Budżetu Gminy, 16 839 000 zł ze środków UE a 150 000 zł to środki prywatne interesariuszy.

Pozostałe działania rewitalizacyjne – które będą współfinansowane z innych działań RPO oraz z innych programów operacyjnych UE.

Łączna wartość pozostałych zadań rewitalizacyjnych wynosi 6 484 000 zł, z czego 1 088 600 zł ma pochodzić z Budżetu Gminy, 5 360 400 zł ze środków UE a 35 000 zł to środki prywatne interesariuszy.

Nie wszystkie zgłoszone zadania zostały uwzględnione w Lokalnym Programie Rewitalizacji. Nie ujęto w Programie zadań, które miały być realizowane na nieruchomościach nie należących do wnioskodawcy lub Gminy (np. grunty RZGW) oraz projekty nie wpisujące się w cele LPR. Kilka zadań obejmowało podobny zakres, lub miało być realizowanych na tej samej nieruchomości

Przy selekcji zadań brano też pod uwagę ograniczenia wynikające z obszarów chronionych, jakie występują na terenie Gminy Sanok.

Łącznie w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Sanok na lata 2017-2023 zaplanowano realizację 41 zadań i przedsięwzięć rewitalizacyjnych, których szacowana, łączna wartość wynosi blisko 27 milionów złotych.

Założenia Lokalnego Programu Rewitalizacji w zakresie planowanych zadań i projektów są bardzo ambitne. Przewiduje on pozyskanie 22 milionów środków zewnętrznych. Biorąc pod uwagę ograniczoną ilość tych środków oraz konieczność konkurowania o nie z innymi samorządami możliwe będzie pozyskanie tylko części tej kwoty.

Należy pamiętać, że LPR nie zapewnia środków finansowych, jest natomiast narzędziem umożliwiającym aplikowanie o środki zewnętrzne – i tak należy patrzeć na ten dokument.

Prace nad dokumentem prowadzone były z szerokim udziałem lokalnej społeczności, a w procesie partycypacji wykorzystano zróżnicowane narzędzia komunikacji, takie jak: konferencje, spotkania, warsztaty, badania ankietowe. W opracowanie dokumentu zaangażowani byli eksperci zewnętrzni, odpowiadających między innymi za przeprowadzenie pogłębionych analiz, procesu konsultacji społecznych oraz wsparcie merytoryczne w opracowaniu dokumentu.

Pliki do pobrania