Absolutorium dla Wójta Gminy Sanok

15 lipca 2020 r., w Multimedialnym Centrum Edukacyjno-Kulturalnym w Stróżach Małych odbyła się XXIV Sesja Rady Gminy Sanok. Jednym z punktów obrad było głosowanie nad udzieleniem absolutorium dla Wójta Gminy Sanok.
Po przedstawieniu sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2019 wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej, sprawozdania finansowego za rok 2019 oraz wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium, radni przystąpili do podjęcia uchwały w tym zakresie.

Obecnych dwunastu radnych przegłosowało uchwałę Nr XXIV/174/2020, na mocy której jednogłośnie udzielili absolutorium Wójtowi Gminy Sanok Annie Hałas.
Udzielenie absolutorium oznacza stwierdzenie prawidłowości działania finansowego organu wykonawczego. Dodatkowym potwierdzeniem prawidłowej pracy Wójta, są także pozytywne opinie Komisji Rewizyjnej oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Po podjęciu uchwały Wójt Gminy Sanok – Anna Hałas, zabrała głos i podziękowała Radzie Gminy za udzielone absolutorium. Podkreśliła ważność współpracy na wszystkich szczeblach samorządu. Wskazała, że dzięki współpracy z radnymi, sołtysami, pracownikami urzędu, a także mieszkańcami gminy, udaje się w sposób płynny realizować założenia budżetowe oraz osiągać zauważalne wyniki w rozwoju Gminy Sanok.