Absolutorium dla Wójta Gminy Sanok!

13 lipca 2021 r. w sali narad Urzędu Gminy Sanok odbyła się XXXVIII sesja (absolutoryjna) Rady Gminy Sanok VIII kadencji. Jednym z punktów obrad było głosowanie nad udzieleniem absolutorium dla Wójta Gminy Sanok.
Po przedstawieniu sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2020 wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej, sprawozdania finansowego za rok 2020 oraz wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium, radni przystąpili do podjęcia uchwały w tym zakresie.

Radni przegłosowali uchwałę Nr XXXVIII/269/2021, na mocy której udzielili absolutorium Wójtowi Gminy Sanok Annie Hałas.

W głosowaniu wzięło udział 13 radnych. 12-tu było za przy 1 głosie wstrzymującym.
Udzielenie absolutorium oznacza stwierdzenie prawidłowości działania finansowego organu wykonawczego. Dodatkowym potwierdzeniem prawidłowej pracy Wójta, są także pozytywne opinie Komisji Rewizyjnej oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej.