AKTUALIZACJA INFORMACJI: Obowiązek złożenia deklaracji dotyczącej źródła ciepła i rodzaju spalanych paliw dla właścicieli budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

1 lipca br. (czwartek) rozpoczyna się proces składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB), który ma na celu zebranie wszystkich danych dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych.

 

 

 

 

 

Każdy budynek, który posiada zainstalowane źródło ciepła lub spalania paliw
o mocy nominalnej do 1MW należy zgłosić wypełniając odpowiednią deklarację
(załącznik).

Sposób składania deklaracji

Deklarację można złożyć w prosty sposób przez Internet, nie wychodząc z domu. Wystarczy, że posiada się Profil zaufany/bankowość elektroniczną/e-dowód. Jeżeli nie masz dostępu do Internetu deklarację możesz złożyć osobiście w urzędzie właściwym dla lokalizacji zgłaszanej nieruchomości albo wysłać do urzędu listem poleconym.

Terminy na złożenie deklaracji

Na wysłanie deklaracji obywatele mają 12 miesięcy w przypadku źródeł ciepła lub spalania paliw eksploatowanych przed 1 lipca 2021 r.

W przypadku źródeł ciepła lub spalania paliw uruchomionych po 1 lipca 2021 r. będzie to 14 dni od instalacji źródła ciepła lub spalania paliw.

Deklaracja będzie zawierała:

  • Imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby,
  • Adres nieruchomości, w obrębie której eksploatowane jest źródło ciepła lub źródło spalania paliw,
  • Opcjonalnie numer telefonu właściciela lub zarządcy,
  • Adres e-mail również opcjonalnie,
  • Informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła i źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach.

Gdzie będą dostępne deklaracje:

Informacje dotyczące dostępu do deklaracji elektronicznych oraz formularze deklaracji papierowych są dostępne w załącznikach poniżej, natomiast od 1 lipca 2021 r. w formie papierowej także w Urzędzie Gminy Sanok ul. Kościuszki 23, 38-500 Sanok.

 

źródło: https://zone.gunb.gov.pl/aktualnosci/

Pliki do pobrania