Anna Hałas Wójt Gminy Sanok z tytułem laureata Ogólnopolskiego Konkursu “Wzorowa Gmina”

21 kwietnia br. Anna Hałas Wójt Gminy Sanok  podczas Gali Wzorowych otrzymała  tytuł laureata  Ogólnopolskiego Konkursu “Wzorowa Gmina”  w  kategorii „Infrastruktura komunalna i transport publiczny”.

 

Statuetkę wręczali w imieniu Patronów Konkursu Marszałka Województwa Podkarpackiego Władysława Ortyla oraz Przewodniczącego Konwentu Powiatów Województwa Podkarpackiego Starosty Rzeszowskiego Józefa Jodłowskiego: Michał Łazarów – doradca Starosty Rzeszowskiego oraz Dyrektor Konkursu Artur Świtoń. Przyznany tytuł jest konsekwencją wzorowo wykonywanych działań na rzecz rozwoju gminy i współpracy z mieszkańcami.

 

Podstawowym celem niekomercyjnego konkursu „Wzorowa Gmina” jest nagrodzenie i wielotorowa promocja samorządów szczebla gminnego działających na terenie RP. Jego organizatorem jest Wydawnictwo Europa Press Media z siedzibą w Kielcach przy współudziale  Urzędów Marszałkowskich, Urzędów Wojewódzkich oraz Związku Powiatów Polskich. Oceny i weryfikacji samorządów zgłoszonych do konkursu “Wzorowa Gmina” dokonała  Kapituła Konkursu, na podstawie ankiet Oceny Gminy.

Tytuł Wzorowa Gmina  w  kategorii „Infrastruktura komunalna i transport publiczny” przyznawany jest  m.in za:

– budowę sieci wodociągowych, kanalizacyjnych oraz inwestycje drogowe;

– inwestycje w budowę letnich siłowni, placów zabaw, budynków użyteczności publicznej itp.;

– budowę i modernizację mieszkalnych budynków komunalnych;

– organizację akcji zachęcających do wypoczywania na obiektach komunalnych.

Tytuł „Wzorowa Gmina” to symbol sukcesu Gminy Sanok, który był możliwy dzięki ciężkiej pracy wielu osób i prawidłowemu wykorzystaniu środków finansowych pochodzących z Unii Europejskiej.  Przynależność do grona Wzorowych Gmin Województwa Podkarpackiego daje ogromną satysfakcję i motywuje do dalszej wytężonej pracy – mówi Anna Hałas Wójt Gminy Sanok.

Skalę działań inwestycyjnych w infrastrukturę publiczną ilustruje zestawienie wydatków z budżetu Gminy Sanok w poszczególnych latach:

 

Rok Wydatki z budżetu Gm. Sanok na sieć wodociągową Wydatki z budżetu Gm. Sanok na infrastrukturę drogową Wydatki z budżetu Gm. Sanok na sieć kanalizacyjną
2011 81 653,13 2 917 581,27 1 895 696,61
2012 19 857,17 3 114 268,87 2 019 46,56
2013 763 287,05 3 445 484,03 2 466 32,96
2014 2 682 578,19 3 042 183,82 1 190 045,20
2015 2 438 483,06 2 624 068,62 2 935 846,76
2016 1 139 053,67  1 967 084,71 2 194 372,16

 

 

Wykorzystanie środków finansowych pochodzących z Unii Europejskiej w zakresie infrastruktury Gminy Sanok:

I. Gospodarka wodno – ściekowa:

 

 1. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strachocina w Gminie Sanok „ działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” PROW na lata 2007-2013           o wartości dofinansowania 2 029 408,00
 2. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Płowce i Jędruszkowce w gminie Sanok” działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” PROW na lata 2007-2013 o wartości dofinansowania    1 970 592,00zł
 3. „Poprawa infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Sanok” Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 o wartości dofinansowania      2 092 377, 58 zł

 

Obecnie realizowany jest projekt „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Bykowce, Załuż, Wujskie i Markowce w gminie Sanok” z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko o wartości dofinansowania 7 567 214,34zł

 II. Infrastruktura edukacji:

 1. „Modernizacja oraz doposażenie w środki dydaktyczne szkół podstawowych oraz gimnazjalnych z terenu Gminy Sanok”, dof: 1 982 852,79zł w ramach RPO WP na lata 2007-2013 (termomodernizacja budynków, zakup wyposażenia klasopracowni)
 2. Poprawa infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Sanok”, dof: 927 635,81zł, w ramach RPO WP na lata 2014-2020 (adaptacja budynku na cele Sali ćwiczeń fizycznych, zakup 13 zestawów interaktywnych do klasopracowni przyrodniczych i matematycznych

III. Budynki użyteczności publicznej:

 1. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Sanok”, w ramach RPO WP na lata 2007-2013 o wartości dofinansowania:    1 270 913,86 zł
 2. Utworzenie Wiejskiego Centrum Kulturalno-Edukacyjno-Informacyjnego na bazie Wiejskiego Domu Ludowego w Lalinie działanie 313,322,323 „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2007-2013, dofinansowanie            324 947, 00zł
 3. Utworzenie Wiejskiego Centrum Kultury na bazie Wiejskiego Domu Ludowego w Płowcach- działanie 313,322,323 „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2007-2013, dofinansowanie 495 497, 00zł
 4. Remont WDK w Markowcach- Działanie 312 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” dofinansowanie 312 183,00zł
 5. Remont WDK w Mrzygłodzie – Działanie 312 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”            dofinansowanie 116 975,00zł

IV. Infrastruktura sportowa

 1. Przy wsparciu funduszy europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, wybudowano pełnowymiarowe, oświetlone EURO-BOISKO (wartość projektu to ponad 2,22 mln zł, kwota dofinansowania wyniosła 1,17 mln zł). Ze środków PROW , przy wspomnianym EURO-BOISKU, wykonano zaplecze socjalno-sanitarne oraz miejsca parkingowe oraz zmodernizowano stadion sportowy w Pisarowcach (dofinansowanie 500 000,00zł).

V. Infrastruktura turystyczna i promocja walorów gminy Sanok:

 1. Zwiększenie oferty rekreacyjno-wypoczynkowej poprzez budowę 9 placów zabaw na terenie gminy Sanok” Działanie 312 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”, dofinansowanie 193 263,00
 2. „Zwiększenie oferty rekreacyjno-wypoczynkowej poprzez budowę 18 placów zabaw na terenie gminy Sanok” Działanie 312 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”, dofinansowanie 244 180,34
 3. „Doposażenie świetlicy wiejskiej w Markowcach” Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi. dofinansowanie 24 939,00
 4. „Zagospodarowanie terenu w miejscowości Wujskie” Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi. dofinansowanie 24 958,65
 5. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Tyrawa Solna” Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi. dofinansowanie 24 950,30
 6. „Utworzenie pola namiotowego z parkingiem oraz doposażenie terenu w elementy rekreacyjne w miejscowości Sanoczek” Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi. dofinansowanie 22 607,45
 7. „Zagospodarowanie małej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Jędruszkowcach oraz wyposażenie świetlicy” Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi. dofinansowanie 24 957,00
 8. „Promocja Gminy wiejskiej Sanok jako regionu o wysokich walorach turystycznych i inwestycyjnych – kampania promocyjna” Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013, Działanie  1.4 Promocja gospodarcza i aktywizacja inwestycyjna regionu, Schemat B – Projekty pozainwestycyjne, dofinansowanie     110 000,00zł.
 1. „Promocja Gminy Wiejskiej Sanok jako regionu o wysokich walorach turystycznych w Międzynarodowych Targach Turystyki , Sprzętu Turystycznego, Żeglarskiego i Sportowego GLOB w Katowicach” Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013 Działanie 4 Promocja gospodarcza i aktywizacja inwestycyjna regionu, Schemat B – Projekty pozainwestycyjne,       dofinansowanie  26 000,00zł
 1. „Rozwój i współpraca pierścieniowych gmin Polski Wschodniej”, którego celem było nawiązanie trwałej, międzywojewódzkiej współpracy pomiędzy gminami partnerskimi położonymi w czterech województwach Polski Wschodniej. W ramach projektu opracowano i wykonano tablice informacyjno – promocyjne o historii miejscowości, atrakcjach turystycznych, witacze, roll-up,albumy oraz ścianki reklamowe.