ARiMR informuje o naborze wniosków o przyznanie wsparcia dla rolników w ramach Działania “Restrukturyzacja małych gospodarstw” finansowanego w ramach PROW na lata 2014-2020

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Podkarpacki Oddział Okręgowy informuje, że w terminie od 18 czerwca do 17 lipca 2018 r. odbędzie się nabór wniosków w ramach Poddziałania “Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw”.

Dofinansowane będą projekty restrukturyzujące małe gospodarstwa rolne. Projekty takie będą miały na celu rozwój produkcji rolnej w gospodarstwie i powinny przyczynić się do wzrostu dochodów z tych gospodarstw. Pomoc będzie udzielana w postaci premii w maksymalnej wysokości 60 000,00 zł.

Pomoc może być przyznana rolnikowi lub małżonkowi rolnika, jeżeli m.in.:

  • jest posiadaczem gospodarstwa rolnego położonego na terytorium RP, o wielkości ekonomicznej mniejszej niż 10 tys. euro;
  • prowadząc działalność rolniczą podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie, nieprzerwanie przez co najmniej 2 miesiące poprzedzające miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy;
  • w okresie 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy nie prowadzi działalności potwierdzonej wpisem do CEIDG;
  • przedłożył biznesplan dotyczący rozwoju gospodarstwa oraz zobowiązał się do zrealizowania tego biznesplanu.

Szczegółowe informacje o zasadach pomocy udzielanej w ramach ww. Poddziałania dostępne są na stronie internetowej ARiMR, Podkarpackim Oddziale Regionalnym i Biurach Powiatowych ARiMR oraz w załączonym plakacie informacyjnym.

Pliki do pobrania