Będzie bezpieczniej

Gmina Sanok przeznacza rocznie ok. 3 mln złotych na drogownictwo. Bezpieczny i komfortowy dojazd naszych mieszkańców do pracy, domu, czy szkoły w dużej mierze zależy od stanu dróg, który konsekwentnie się poprawia.

Każdego roku wydatkowane są duże środki finansowe na drogi gminne. „W bieżącym roku budżetowym udzieliliśmy pomocy finansowej w wysokości 540 tyś. zł Powiatowi Sanockiemu na realizację drogi Jurowce-Trepcza. Potrzeba tutaj jednak zaznaczyć, iż mimo, że jest to droga powiatowa korzystają z niej w ogromnej mierze mieszkańcy naszej gminy. Realizacja dróg w danych miejscowościach uzależniona jest w większości przypadków od demokratycznych decyzji podejmowanych przez mieszkańców na zebraniach wiejskich,  a wielkość środków finansowych w poszczególnych sołectwach uzależniona jest od liczby mieszkańców w danej miejscowości, więc oczywistym jest, że duże miejscowości dysponują większym budżetem” zauważa Anna Hałas.

Możliwe do pozyskania zewnętrzne środki finansowe są zastrzykiem finansowym na poprawę jakości własnych dróg. Dzięki otrzymanej dotacji w ramach środków budżetu państwa dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania związane z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych udało się wyremontować drogę w miejscowości Strachocina. „Koszt całkowity zadania wyniósł prawie 130 tys. zł. Udział środków zewnętrznych wyniósł ok. 103 tys. zł. Drugą drogą, która jest w trakcie realizacji, a zostanie wyremontowana w ramach środków na „drogi powodziowe” jest droga w Tyrawie Solnej, gdzie udział środków zewnętrznych wyniesie ok. 75 tys. zł, przy całkowitym koszcie zadania ok. 94 tys. zł. Pozyskano również środki na remonty dróg gminnych poscaleniowych, co pozwoli na wykonanie dwóch dróg w miejscowości Strachocina oraz jednej w miejscowości Mrzygłód” – relacjonuje Paweł Wdowiak, Sekretarz Gminy Sanok.

Bardzo ważna jest także współpraca z innymi zarządcami dróg wyższej kategorii. „Mając na uwadze poprawę bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Sanok w ruchu samochodowym i pieszym, gmina współpracuje i partycypuje w realizacji zadań zarządców dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych, czego przykładem jest budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej w miejscowości Pakoszówka pozostającej w zarządzie Województwa podkarpackiego, czy też wcześniej wspomniany udział przy budowie drogi powiatowej Trepcza-Jurowce – mówi Łukasz Mendyka, kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Inwestycji.