Budowa Euroboiska w miejscowości Pakoszówka w Gminie Sanok

sport_strona_3_obraz_0002Projekt „Budowa euroboiska w miejscowości Pakoszówka w Gminie Sanok”, działanie 5.3 „Infrastruktura sportowa i rekreacyjna” schemat A „Euroboiska” RPO WP 2007-2013 jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowych II-VII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

projekty-unijne-loga

Opis projektu
Odpowiednia infrastruktura sportowa jest niezbędna do zaspokojenia potrzeb społeczności lokalnej, w szczególności dzieci, środowisk sportowych i aktywnych mieszkańców. Liczba dzieci w samej SP w Pakoszówce to 64 osób, natomiast uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych z terenu gminy stanowią liczną grupę – 1140. W gminie istnieje także 11 Klubów Sportowych. Przeznaczenie planowanego euroboiska będzie odpowiedzią dla tych grup. Wykorzystywane będzie na zajęciach pozaszkolne dla dzieci i młodzieży, dla klubów sportowych, rozgrywki ligowe pomiędzy klubami i turnieje. Potrzeba boiska o odpowiednich parametrach technicznych dla całego obszaru wiejskiego Gminy Sanok była widoczna od dawna, brak środków na budowę wysokiej jakości boiska ograniczał jednak dotychczas możliwość inwestycji.
Lokalizacja boiska w Pakoszówce umożliwi dobry dostęp dla mieszkańców całej gminy, ale będzie także stanowić bodziec rozwoju społeczno-gospodarczego dla obszaru ze względu na szersze oddziaływanie w powiecie sanockim oraz sąsiednich.

Koszt inwestycji:
Całkowita wartość kosztów kwalifikowanych wynosi 2 222 284,80 zł, z czego dofinansowanie wynosi 52,6%,
czyli 1 170 033,97 zł.

Cele projektu
Celem głównym projektu jest poprawa infrastruktury sportowej w Gminie Sanok dla rozwoju aktywności fizycznej wśród jej mieszkańców.
Cel ten zostanie osiągnięty poprzez budowę pełnowymiarowego boiska ze sztuczną nawierzchnią oraz oświetleniem.

Cele ogólne będą związane z:

Poprawą jakości życia na obszarze wiejskim gminy poprzez poprawę jakości infrastruktury sportowej
Zwiększenie aktywności fizycznej, szczególnie wśród młodych mieszkańców gminy
Promocja gminy jako przyjaznej dla aktywnych ludzi
Rozwój działalności gospodarczej i turystycznej w gminie

Ze względu na fakt, że przedmiotowe boisko będzie największe oraz o najwyższym standardzie technicznym w dwóch powiatach oddziaływanie projektu będzie znaczne, dlatego widoczne będą efekty w postaci rozwoju społeczno-gospodarczego.
Cele projektu są zgodne z celami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, Strategii Rozwoju Województwa oraz Strategii Rozwoju Gminy Sanok.

Opis euroboiska w Pakoszówce
W ramach inwestycji projektuje się urządzenia przeznaczone
do celów kultury fizycznej. Przedmiotem inwestycji jest:

– Budowa płyty boiska z trawy  syntetycznej o wymiarach pola gry 120,0 m×85,0 m
– Montaż kompletu bramek stacjonarnych o wymiarach 7,32 m×2,44 m
– Wykonanie piłkochwytów za każdą z bramek
– Wykonanie ogrodzenia z siatki stalowej powlekanej
– Wykonanie oświetlenia o mocy min. 200 luxówu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, Strategii Rozwoju Województwa oraz Strategii Rozwoju Gminy Sanok.


Pierwsze euro-boisko w Gminie Sanok

21 grudnia 2011 roku nastąpił odbiór techniczny euroboiska w Pakoszówce. To była bardzo dobra wiadomość na koniec roku, a równocześnie na początek nowego, dla miłośników sportu w Gminie Sanok.

Dzięki euroboisku w Pakoszówce zasoby  sportowo-rekreacyjne w Gminie Sanok powiększyły się o kolejny piękny, nowy obiekt,  który będzie służył sportowcom oraz mieszkańcom gminy.

Gmina Sanok może się pochwalić dwoma „Orlikami” oraz boiskiem wielofunkcyjnym w Dobrej.