Unijne 2014-2020

Rozwój przestrzeni publicznej Gminy Sanok poprzez przywrócenie wartości użytkowej Wiejskiego Domu Kultury w Jurowcach

Tytuł projektu: Rozwój przestrzeni publicznej Gminy Sanok poprzez przywrócenie wartości użytkowej Wiejskiego Domu Kultury w Jurowcach.

Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Cel projektu: poprawa jakości oferty kulturowej Gminy Sanok poprzez promowanie naturalnego dziedzictwa i tradycji regionalnej LGD Zielone Bieszczady wraz z udostępnieniem mieszkańcom regionu niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej.

Data rozpoczęcia realizacji projektu: listopad 2020 r.

Data zakończenia realizacji projektu: czerwiec 2021 r.

Wartość projektu: 185 019,90 zł

Dofinansowanie: 117 715,00 zł

Czytaj dalej

Poprawa jakości edukacji zdalnej na terenie Gminy Sanok

Tytuł projektu: Poprawa jakości edukacji zdalnej na terenie Gminy Sanok

Program: Projekt grantowy „Zdalna Szkoła+” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego internetu” działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”

Cel projektu: Poprawa warunków zdalnego nauczania na terenie Gminy Sanok 

Data rozpoczęcia realizacji projektu: czerwiec 2020 r.

Wartość dofinansowania: 114 840,00 zł

Czytaj dalej

Akcja Informacja – udział Funduszy Europejskich w procesie rozwoju potencjału Gminy Sanok

Tytuł projektu: Akcja Informacja – udział Funduszy Europejskich w procesie rozwoju potencjału Gminy Sanok

Program: Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020

Cel projektu:

  • przygotowanie stoiska informacyjno-promocyjnego dotyczącego funduszy europejskich podczas 13. edycji Kermeszu Karpackich Smaków, 11 sierpnia 2019 r. w Mrzygłodzie,
  • przygotowanie wystawy objazdowej pn. “Udział Funduszy Europejskich w procesie rozwoju potencjału Gminy Sanok”.

Czytaj dalej

Kolebka ropy naftowej w Europie: zapomniana historia Polski i Ukrainy

 

Tytuł projektu: Kolebka ropy naftowej w Europie: zapomniana historia Polski i Ukrainy

Program: Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina na lata 2014-2020.

Cel projektu: Wzrost atrakcyjności pogranicza polsko-ukraińskiego poprzez rozwój oferty turystycznej, wzrost liczby osób odwiedzających nasz region oraz zachowanie wspólnego dziedzictwa kulturowego związanego z przemysłem naftowym.

Czytaj dalej

Kompleksowa rewitalizacja na terenie MOF Sanok-Lesko

 

 

Tytuł projektu: Kompleksowa rewitalizacja na terenie MOF Sanok-Lesko

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VI. Spójność Przestrzenna i Społeczna, Działanie 6.3 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej.

Cel projektu: Celem bezpośrednim jest poprawa dostępności i jakości usług społecznych dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem z powodu niepełnosprawności, choroby lub starszego wieku, zamieszkujących obszary rewitalizacji na terenie MOD Sanok-Lesko.

Czytaj dalej