Unijne 2014-2020

Misja S@nok – rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Sanok

Gmina Sanok otrzymała dofinansowanie w wysokości 127 tys. zł na realizację projektu pn. „Misja S@nok – rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Sanok”, którego celem jest wzrost kompetencji cyfrowych 228 mieszkańców Gminy Sanok w wieku 25-74 lata. Pozyskane środki  w całości pokrywają koszt realizacji przedsięwzięcia.

Czytaj dalej

Budowa infrastruktury kanalizacyjnej w Dolinie Sanu

 

Rozpoczęła się budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Mrzygłód i Tyrawa Solna. Planuje się budowę 7,5 km sieci kanalizacji, 711m przyłączy i 3 przepompowni w miejscowości Mrzygłód o wartości ok. 3 mln zł oraz 7,8 km sieci kanalizacji, 960m przyłączy i 8 przepompowni o wartości ok. 2,5 mln w Tyrawie Solnej. Powyższe przedsięwzięcie w całości finansowane jest z budżetu Gminy Sanok. Termin zakończenia zaplanowany jest na koniec czerwca 2019 roku.

Czytaj dalej

Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Tyrawa Solna

Tytuł Projektu:       Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Tyrawa Solna

Czytaj dalej

Budowa oczyszczalni ścieków przed nami

W dniu 25 września w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego, Wójt Gminy Sanok Anna Hałas, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Sanok Agnieszki Haduch, podpisała umowę o przyznanie pomocy na realizację projektu pn. „Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Tyrawa Solna”. Przedmiotowa inwestycja uzyskała dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Czytaj dalej

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Bykowce, Załuż, Wujskie i Markowce w gminie Sanok

Projekt pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Bykowce, Załuż, Wujskie i Markowce w gminie Sanok” realizowany jest w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” II oś priorytetowa „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Przedmiotem projektu jest budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej o długości 44,568km w m. Bykowce, Wujskie, Załuż, Markowce oraz budowa sieci wodociągowej o długości 65,88km w miejscowości Płowce.

W wyniku realizacji projektu nastąpi: podłączenie 1322 osób do sieci kanalizacji sanitarnej oraz podłączenie 306 osób 970 budynków) do sieci wodociągowej.

Całkowite koszty kwalifikowalne projektu wynoszą 8 902...

Czytaj dalej