Unijne 2014-2020

Gmina Sanok bez smogu – wymiana kotłów c.o. i pieców

Tytuł projektu: Gmina Sanok bez smogu – wymiana kotłów c.o. i pieców

Program: Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr III „Czysta energia”, Działanie 3.3 Poprawa jakości powietrza, Poddziałanie 3.3.1 Realizacja planów niskoemisyjnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Cel projektu:

Głównym celem projektu jest poprawa jakości powietrza na skutek obniżenia  emisji  szkodliwych substancji do atmosfery na terenie gminy Sanok. Jego osiągnięciu mają służyć m.in.:

Czytaj dalej

Misja S@nok – rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Sanok

 

 

 

Tytuł projektu: Misja S@nok – rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Sanok

Program: Projekt realizowany jest w ramach konkursu grantowego FRDL Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego i Administracji pn. „e- MISJA– Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa lubelskiego i podkarpackiego” współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Osi priorytetowej nr III: Cyfrowe kompetencje społeczeństwa” Działanie 3.1: „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”.

Czytaj dalej

Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Tyrawa Solna

Tytuł Projektu:       Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Tyrawa Solna

Program: Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Całkowita wartość Projektu:      7,5 mln PLN

Kwota dofinansowania:         2 mln PLN

Planowany termin zakończenia realizacji Projektu: 31-17-2019 r.

 

Czytaj dalej

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Bykowce, Załuż, Wujskie i Markowce w gminie Sanok

Projekt pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Bykowce, Załuż, Wujskie i Markowce w gminie Sanok” realizowany jest w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” II oś priorytetowa „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Przedmiotem projektu jest budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej o długości 44,568km w m. Bykowce, Wujskie, Załuż, Markowce oraz budowa sieci wodociągowej o długości 65,88km w miejscowości Płowce.

W wyniku realizacji projektu nastąpi: podłączenie 1322 osób do sieci kanalizacji sanitarnej oraz podłączenie 306 osób 970 budynków) do sieci wodociągowej.

Całkowite koszty kwalifikowalne projektu wynoszą 8 902...

Czytaj dalej

Metamorfoza dawnego Wiejskiego Domu Kultury w Kostarowcach z dofinansowaniem UE

Wraz z nadejściem wiosny zmienia swój wygląd budynek dawnego Domu Kultury w Kostarowcach, który jest adaptowany na salę ćwiczeń ruchowych dla Szkoły Podstawowej w Kostarowcach. Prace budowlane rozpoczęły się jeszcze zimą i dotyczyły:

-wyburzenia większości ścianek działowych, schodów, demontażu wszystkich istniejących instalacji wewnętrznych

-rozbiórki istniejących podłóg i stropu nad salą

-wykonania nowych otworów w ścianach dla nowoprojektowanej komunikacji

-wykonania nowych ścianek działowych, schodów zewnętrznych i wewnętrznych

-wzmocnienia istniejącej konstrukcji dachu i stropu drewnianego, przedłużeniu okapów,

-zaimpregnowania istniejącej konstrukcji drewnianej oraz całkowita wymiana konstrukcji dachu w części przebudowywanej nad nową klatką sch...

Czytaj dalej