Unijne 2014-2020

Gmina Sanok bez smogu – wymiana kotłów c.o. i pieców

 

 

Tytuł projektu: Gmina Sanok bez smogu – wymiana kotłów c.o. i pieców

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III. Czysta energia, Działanie 3.3 Poprawa jakości powietrza, Poddziałanie 3.3.2 Redukcja emisji.

Cel projektu:

Głównym celem projektu jest poprawa jakości powietrza poprzez obniżenie emisji szkodliwych substancji przedostających się do atmosfery, podniesienie efektywności procesów energetycznego spalania paliw oraz poprawa komfortu cieplnego w budynkach mieszkalnych.

Czytaj dalej

Gmina Sanok bez smogu – wymiana kotłów c.o. i pieców

 

 

 

Tytuł projektu: Gmina Sanok bez smogu – wymiana kotłów c.o. i pieców

Program: Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr III „Czysta energia”, Działanie 3.3 Poprawa jakości powietrza, Poddziałanie 3.3.1 Realizacja planów niskoemisyjnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Cel projektu:

Głównym celem projektu jest poprawa jakości powietrza na skutek obniżenia  emisji  szkodliwych substancji do atmosfery na terenie gminy Sanok. Jego osiągnięciu mają służyć m.in.:

Czytaj dalej

Misja S@nok – rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Sanok

 

 

 

Tytuł projektu: Misja S@nok – rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Sanok

Program: Projekt realizowany jest w ramach konkursu grantowego FRDL Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego i Administracji pn. „e- MISJA– Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa lubelskiego i podkarpackiego” współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Osi priorytetowej nr III: Cyfrowe kompetencje społeczeństwa” Działanie 3.1: „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”.

Czytaj dalej

Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Tyrawa Solna

Tytuł Projektu:       Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Tyrawa Solna

Program: Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Całkowita wartość projektu:      7,5 mln zł

Kwota dofinansowania:        2 mln zł

Planowany termin zakończenia realizacji projektu: 31.07.2019 r.

 

Czytaj dalej

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Bykowce, Załuż, Wujskie i Markowce w gminie Sanok

Tytuł projektu: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Bykowce, Załuż, Wujskie i Markowce w gminie Sanok.

Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, II oś priorytetowa Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu.

Cel projektu: budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej o długości 44,568km w m. Bykowce, Wujskie, Załuż, Markowce oraz budowa sieci wodociągowej o długości 65,88km w miejscowości Płowce.

W wyniku realizacji projektu nastąpi: podłączenie 1322 osób do sieci kanalizacji sanitarnej oraz podłączenie 306 osób 970 budynków) do sieci wodociągowej.

Całkowite koszty kwalifikowalne projektu: 8 902 605,11 zł

Dofinansowanie: 7 567 214,34 zł...

Czytaj dalej