Lokalny Program Rewitalizacji

Karta zgłoszenia projektu do Lokalnego Programu Rewitalizacji dla gminy Sanok 2017-2023

Szanowni Państwo
W wyniku analizy czynników społecznych, gospodarczych, środowiskowych, przestrzennych oraz technicznych w naszej Gminie wyznaczony został obszar rewitalizacji, który obejmuje następujące sołectwa:
– Falejówka
– Jurowce
– Liszna
– Łodzina
– Markowce
– Mrzygłód
– Raczkowa
– Srogów Górny
– Stróże Wielkie
– Tyrawa Solna
– Wujskie
– Załuż
W związku z tym, uwzględniając szeroką partycypację społeczną, zapraszamy wszystkich zainteresowanych do zgłaszania propozycji projektów rewitalizacyjnych. Mogą to być zadania remontowo-budowlane, społeczne czy też wspierające przedsiębiorczość. Ujęcie zadań w Programie Rewitalizacji może ułatwić pozyskanie na ich realizację zewnętrznych środków finansowych.

NABÓR PROPOZYCJI TRWA OD DO 10.02...

Czytaj dalej

Lokalny Program Rewitalizacji w Gminie Sanok

SZANOWNI PAŃSTWO!

Gmina Sanok przystępuje do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 2016 – 2023. Z jednej strony jest to niezbędny dokument, który pozwoli sięgnąć po środki na ważne projekty z zakresu szeroko pojętej infrastruktury społecznej w nowej perspektywie unijnej, z drugiej – chcemy, żeby prace nad tym dokumentem były okazją do wspólnej refleksji- co w szczególności w sferze społecznej, gospodarczej i przestrzennej jest pilnego do zrealizowania. Opracowywaniu dokumentu towarzyszyć będzie proces konsultacji- chcemy , żeby był on wielostopniowy i zaangażował maksymalnie wielu mieszkańców naszej Gminy. To mieszkańcy wiedzą najlepiej czego potrzeba w każdej miejscowości. Chcemy, aby powstający dokument był okazją do poznania potrzeb i oczekiwań mieszkańców Gminy...

Czytaj dalej