Rolnictwo

Powszechny Spis Rolny 2020 – jak dokonać samospisu przez internet?

Czytaj dalej

Powszechny Spis Rolny 2020

W terminie od 1 września do 30 listopada 2020 r., według stanu na dzień 1 czerwca 2020 r., na terenie całego kraju odbędzie się Powszechny Spis Rolny PSR 2020. Udział w spisie rolnym jest obowiązkowy.

Spis rolny jest jedynym badaniem statystycznym dostarczającym szerokiego zakresu informacji o gospodarstwach rolnych na wszystkich szczeblach podziału terytorialnego kraju. Dane ze spisu są wykorzystywane do oceny zastosowanych i kreowania nowych narzędzi Wspólnej Polityki Rolnej.

Podstawowe cele Powszechnego Spisu Rolnego:

  • zapewnienie bazy informacyjnej o gospodarstwach rolnych i związanych z nimi gospodarstw domowych, koniecznej dla realizacji krajowej, regionalnej i lokalnej polityki rolnej i społecznej na wsi;

  • dostarczenie informacji niezbędnych do planowania polityki ż...

Czytaj dalej

„Rolnictwo dla środowiska – środowisko dla rolnictwa”

Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza we współpracy z Departamentem Klimatu i Środowiska Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi opracowała i udostępniła na swojej stronie internetowej  https://www.schr.gov.pl/index.php?c=article&id=46 ulotkę pt: „Rolnictwo dla środowiska – środowisko dla rolnictwa”. Ulotka w sposób syntetyczny i przejrzysty przedstawia problem zakwaszenia gleb i jego skutki dla środowiska oraz przypomina o Ogólnopolskim programie regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie.

Czytaj dalej

Informacja dla rolników poszkodowanych przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne

W związku z wystąpieniem na terenie gminy Sanok w dniu 7 czerwca 2020 r. gwałtownych burz i opadów gradu, poszkodowani rolnicy chcący starać się o wsparcie z budżetu państwa, powinni niezwłocznie złożyć w Urzędzie Gminy Sanok (V piętro) pisemne wnioski o oszacowanie szkód powstałych w ich gospodarstwach rolnych na skutek wspomnianych niekorzystnych zjawisk atmosferycznych (formularz wniosku w załączniku).

W przypadku strat w produkcji roślinnej, powierzchnia upraw rolnych podawana we wniosku o oszacowanie szkód powinna być zgodna z wnioskiem składanym przez rolnika do ARiMR o przyznanie płatności w ramach wsparcia bezpośredniego na rok 2020 (kopię wniosku o płatności należy dołączyć do wniosku o oszacowanie szkód), przy czym należy zaznaczyć że minimalna powierzchnia dan...

Czytaj dalej

Informacje w sprawie szacowania strat w gospodarstwach rolnych spowodowanych wystąpieniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w 2020 roku

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 2015 r. poz. 187 ze zm.), ARiMR może stosować dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielonych na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.

Warunkiem oszacowania przez Komisję powołaną przez Wojewodę szkód spowodowanych przez powyższe niekorzystne zjawiska atmosfer...

Czytaj dalej