Czek na prawie 10 tysięcy złotych na realizację projektu „BIOOGRODY szansą dla przyrody” w Załużu!

Projekt Gminy Sanok pn. “BIOOGRODY szansą dla przyrody” z realizacją w miejscowości Załuż otrzymał dofinansowanie w ramach XI edycji konkursu Fundusz Naturalnej Energii, ogłoszonego przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.
Głównym celem projektu Gminy Sanok jest wzrost świadomości społecznej na temat różnorodności biologicznej, edukacja w tej dziedzinie w powiązaniu ze zmianami klimatycznymi i ekonomiczną wartością ekosystemów, a także wytworzenie modelowej infrastruktury będącej przykładem zachowania zrównoważonego ekosystemu.

Znaczna część dzieci, młodzieży i osób dorosłych nie posiada wystarczającej wiedzy w zakresie bioróżnorodności, a co za tym idzie nie zdaje sobie sprawy, że jej zachowanie daje czyste powietrze, wodę, dobrej jakości glebę i zapylanie upraw, ponadto pomaga walczyć ze zmianą klimatu, a także ogranicza skutki katastrof naturalnych. dodatkowo brakuje „modelowej infrastruktury” w postaci np. ogrodów sensorycznych, deszczowych lub kieszonkowych opartych o rodzime nieinwazyjne gatunki roślin, które doskonale zachowują bioróżnorodność obszaru. Te „naturalne enklawy” są bardzo skuteczną formą przekazu wiedzy w społeczeństwie ukazując jak niewiele trzeba zrobić, aby poprawić stan środowiska naturalnego.
W ramach realizacji projektu planujemy przeprowadzić 3 działania:

Ogród sensoryczny – Biofilia Skwer w Załużu: obejmuje wykonanie prac ogrodniczych i montażowych, w efekcie których powstanie ogród sensoryczny zgodny z nurtem biofilii oraz proekologicznym. Pochodzące z greckiego BIOS ” oznacza życie” i PHILIA „miłość”,  Biophilia to termin, który dosłownie opisuje miłość do życia i wyraża etos utrzymania i rozwój życia ludzkiego we wszystkich wymiarach.

Miejscem realizacji projektu będzie skwer z placem zabaw w miejscowość Załuż (działka o nr ewid. 35/2 obręb Załuż), który jest świetnym miejscem na podjęcie działań zgodnych z nurtem biofilii oraz proekologicznym. To park gminny, z którego korzysta kilka pokoleń społeczności wiejskiej.

Planowane prace ogrodnicze obejmują wykonanie rabat borówkowo-wrzosowej, z pęcherznicą oraz rabaty pożytecznej dla pszczół. Przy wykonaniu rabat przeporwadzone zostaną także niezbędne prace ziemne tj. wykopywanie, sadzenie, montaż obrzeży typu ekobord, położenie agrowłókniny, wysypanie rabat torfem i korą sosnową, montaż poidełka dla ptaków, hoteli dla owadów oraz tabliczek informacyjnych. Istniejące rabaty zostaną przebudowane tak aby stanowiły pożytek dla owadów w różnych porach roku. Dosadzone zostaną rośliny miododajne i stanowiące pożytek dla owadów.

„BIO-MAJÓWKA”: impreza plenerowa dla dzieci i młodzieży ze Szkoły Podstawowej w Załużu oraz kadry pracowniczej, będzie mieć formę pikniku plenerowego, podczas którego przyrodnik/ekolog przeprowadzi prelekcję ekologiczną. Podczas spotkania uczestnicy dowiedzą się m.in. o znaczeniu hoteli dla owadów, poznają pomysły i założenia eko bomb nasiennych, dowiedzą się jakie owady najczęściej spotkamy na roślinach (np.budleja- motyle, lawenda- trzmiele, pszczoły itp.).

 

 

Ważną częścią imprezy będzie aktywny udział dzieci i młodzieży w pracach ogrodniczych i montażowych, które będą wykonywane w powstającym ogrodzie, tj.:

Dzieci i opiekunowie wezmą udział w montażu poidełka: Wezmą odpowiedzialność za uzupełnianie poidełka wodą w upalne dni, dzięki temu dostaną możliwość obserwacji ptaków oraz rozpoznawania gatunków, które będą z niego korzystać. Woda w ogrodzie stwarza dogodne warunki do bytowania ptaków i owadów, co wpływa na kondycje roślin i zwiększa różnorodność. Poidełko w czasie zimy można będzie wykorzystać jako karmnik dla ptaków.

 

Montaż domków dla owadów na rabacie różano – lawendowej: Dzieci i opiekunowie wezmą udział w montażu hoteli dla owadów (m.in. biedronek, pszczół, złotooków itp.) przy okazji zostanie omówiony sposób wykonania takich domków i ich celowość.

Bomby ekologiczne ( nasiona kwiatów, roślin zamknięte w kulce z ziemi): chętne osoby będą mogły wykonać rzut bombą ekologiczną w wyznaczonej przestrzeni łąki. Będą mogły zaznaczyć swój rzut, poprzez wbicie spersonalizowanej tabliczki. Następnie będą mogły obserwować jak rozwija się ich własna mini łąka kwietna. Będą mogły zrobić zdjęcie terenu przed rozwojem bomby nasiennej i po skiełkowaniu nasion. Teren ten będzie wykaszany raz do roku, po przekwitnięciu i zawiązaniu nasion przez rośliny. Pokos zostanie zostawiony na miejscu aby  nasiona nie zostały zabrane z pokosem.

Prace ogrodnicze: Istniejące rabaty zostaną przebudowane tak aby stanowiły pożytek dla owadów w różnych porach roku. Dosadzone zostaną rośliny miododajne i stanowiące pożytek dla owadów.

 

Spotkania informacyjne w Załużu i Wujskiem:  W trakcie spotkań zostanie zaprezentowana idea realizacji projektu, którą przedstawią dzieci i młodzież uczestniczącą w jego realizacji.

 

Spotkania będą miały charakter otwartej dyskusji w trakcie, której omówione zostaną zrównoważone sposoby użytkowania gruntów nieprowadzące do niekontrolowanego wylesiania, formy prowadzenia gospodarki odbiegające od  monokulturowej, czy unikanie urbanizacji wypierającej naturalne siedliska roślin i zwierząt. Uwagę poświęci się również problemom ekspansywnej eksploatacji np.: polowania lub przełowienie oraz zrównoważonego prowadzenia przydomowych ogrodów unikając sadzenia inwazyjnych gatunków roślin które wypierają rodzime gatunki stwarzając realne niebezpieczeństwo ich całkowitej utraty.

 

Realizacja projektu „BIOOGRODY szansą dla przyrody” pozytywnie wpłynie na kształtowanie postaw proekologicznych, a także w praktyczny i bezpośredni sposób zwiększy świadomość ekologiczną lokalnej społeczności. Zwiększenie wiedzy w zakresie bioróżnorodności pozwoli sukcesywnie minimalizować skutki agresywnej działalności człowieka powodującej coraz szybsze zanikanie gatunków roślin i zwierząt. Mamy ogromną nadzieję, że realizacja powyższego projektu przyczyni się do znacznej poprawy stanu środowiska naturalnego na naszym terenie.