Deklaracja dostępności

Urząd Gminy Sanok zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gminy Sanok.

 • Data publikacji strony internetowej: 2016-07-20
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-04-28

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych, filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 • Linki – także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – w zdecydowanej większości są podpisane tekstem alternatywnym i otwierają się w tym samym oknie. Pozostałe są poprawiane w miarę możliwości.
 • Pliki JPG, PNG w zdecydowanej większości posiadają tekst alternatywny. Pozostałe są poprawiane w miarę możliwości.
 • Pliki, które nie zostały wytworzone w Urzędzie Gminy Sanok są wyłączone z dostępności np. oświadczenia majątkowe.
 • Pliki PDF, DOC itp. – redaktorzy przygotowują dokumenty cyfrowo dostępne w warstwie tekstowej, czyli dostępne w wyszukiwaniu pełnotekstowym, umożliwiające indeksowanie treści wyszukiwarkom internetowym a także odczytywanie przez przeglądarki głośnomówiące używane przez osoby niewidome.
 • Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.
 • Jedno z takich darmowych narzędzi znajduje się na stronie OnlineOCR
 • W przypadku braku możliwości skorzystania z powyższego rozwiązania prosimy o telefon do jednostki w celu umówienia się na przeczytanie niedostępnego dokumentu.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-30
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-09-30

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Kinga Skotnicka.
 • E-mail: edg@gminasanok.pl
 • Telefon: 134656554

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Wójt Gminy Sanok
 • Adres: ul. Kościuszki 23, 38-500 Sanok
 • E-mail: edg@gminasanok.pl
 • Telefon: 134656554

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Urzędu Gminy Sanok, ul. Kościuszki 23, 38-500 Sanok

 • Budynek Urzędu Gminy w Sanoku położony jest przy ul. Kościuszki 23, w którym mieszczą się poszczególne komórki organizacyjne Urzędu oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Gminny Ośrodek Kultury, Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych Gminy Sanok.

  1. Sposób dojazdu

 • Dojście piesze od ul. Kościuszki, ul. Feliksa Gieli. Na trasie dojść do wejść budynku występują liczne przeszkody np. schody, kosze na śmieci, krawężniki, pachołki.

 • Najbliższy przystanek znajduje się przy ul. Kościuszki obok sklepu “SDH“, znajduje się w odległości ok. 55 m oraz po przeciwnej stronie sklepu SDH przy budynku Poczty Polskiej, długość dojścia mierzony zgodnie z ciągiem komunikacyjnym ok. 125 m

 • Najbliższe miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością znajdują się na parkingu z wjazdem od strony ul. Feliksa Gieli w bliskim sąsiedztwie z Galerią Stokrotka.

  2. Wejścia do budynku i strefa obsługi mieszkańców

 • Do budynku prowadzą dwa wejścia: wejście główne oraz wejście boczne. Wejścia do Urzędu oznakowane, znajdują się w ścianie frontowej budynku. Do wejścia głównego prowadzą schody. Zarówno po prawej jak i lewej stronie są poręcze. Bark pochylni. Wejście boczne jest bezpośrednio z chodnika. Drzwi wejściowe w obu przypadkach nie posiadają mechanizmu automatycznego otwierania. Drzwi są dwuoskrzydłowe przeszklone, szerokość przejścia powyżej 90cm, brak progów.

 • Korytarze na poszczególnych piętrach umożliwiają wyminięcie się dwóch osób.

 • Ewakuacja odbywa się poprzez jedną klatkę schodową. Brak wydzielenia przeciwpożarowego oraz bark windy do celów ewakuacyjnych. Długość dojścia do wyjścia ewakuacyjnego jest przekroczona. Dla osób niepełnosprawnych brak krzesła i noszy ewakuacyjnych oraz nie jest wyznaczone pomieszczenie oczekiwań.

 • Tablica informacyjna o rozkładzie pomieszczeń jest usytuowana na parterze (z poziomu windy -1) Tablica nie jest wykonana w języku brajl’a i brak oznaczenia kontrastowego.

 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Warunkiem jest wyposażenie psa w uprząż oraz posiadanie certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenie o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.

  Podstawa prawna:

  – art. 20a i 20b ustawy z dn. 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2019 poz. 1172, z późn. zm.),

  – rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 kwietnia 2010 roku w sprawie wydawania certyfikatów potwierdzających status psa asystującego (Dz. U. z 2010 Nr 64, poz. 399).

 • W budynku znajduje się jedna sala konferencyjna.

 • Brak jest toalet dla osób z niepełnosprawnością ruchową i poruszających się na wózku.

 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych,oznaczeń w alfabecie brajla i brak oznaczenia kontrastowego.

 • W budynku można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego po wcześniejszym umówieniu wizyty.