Dokumentacja medyczna bez opłat

Od 4 maja udostępnienie dokumentacji medycznej pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu jest bezpłatne. Dotyczy to jednak tylko dokumentów przekazywanych pacjentowi po raz pierwszy.

Wniosek o udostępnienie dokumentów może dotyczyć całej dokumentacji medycznej pacjenta lub tylko wybranej jej części.  Przy następnym udostępnieniu tych samych dokumentów placówka medyczna będzie mogła pobrać stosowną opłatę.

Placówka medyczna jest zobowiązana do bezpłatnego udostępnienia dokumentacji medycznej za każdym razem, kiedy wniosek dotyczy dokumentów, których pacjent wcześniej nie otrzymał.

Rzecznik Praw Pacjenta będzie monitorował stosowanie przez placówki medyczne nowych przepisów w powyższym zakresie. Nierespektowanie tych uprawnień wobec pacjentów będzie rozpatrywane w kontekście stosowania praktyki naruszającej zbiorowe prawa pacjentów.