EtnoPolska 2021- rusza nabór wniosków!

Program ma na celu tworzenie warunków dla popularyzacji kultury ludowej. Celem programu jest również upamiętnianie polskiego dziedzictwa historycznego poprzez finansowe wsparcie realizacji projektów upowszechniających dorobek kultury i zwiększających obecność kultury w życiu społecznym. Preferowane są działania realizowane w miejscowościach liczących nie więcej niż 50.000 mieszkańców.

 

EtnoPolska

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Budżet programu: 10.000.000 zł.
Wysokość wsparcia: maks. 95% (w uzasadnionych przypadkach 100%), od 10.000 zł do 150.000 zł.
Wkład własny: min. 5%, wkład własny musi być wkładem finansowym.
Czas trwania projektu: 01.03 – 15.10.2021.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
1. Organizacje pozarządowe.
2. Samorządowe instytucje kultury (z wyłączeniem instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze organizatorów samorządowych).
3. Koła gospodyń wiejskich (wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich prowadzonego przez ARiMR).
4. Kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne.
5. Podmioty prowadzące działalność gospodarczą wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub do Krajowego Rejestru Sądowego.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
1. Działania popularyzujące żywe i zanikające zjawiska kultury ludowej, takie jak wystawy, konkursy, przeglądy, festiwale, koncerty, również on-line.
2. Inicjatywy edukacyjno-animacyjne wspomagające lokalne społeczności w działaniach twórczych, w działaniach na rzecz zachowania, przekazu i kontynuacji tradycji regionalnych oraz w działaniach inspirowanych lokalnym dziedzictwem kulturowym i/lub nawiązujących do niego, takie jak warsztaty, kursy, również on-line.
3. Organizacja szkoleń, konferencji, w tym dokumentacja unikalnych zjawisk kultury ludowej oraz tworzenie archiwów/zapisów cyfrowych folkloru, również on-line.
4. Renowacja i zakup strojów ludowych oraz rekwizytów obrzędowych dla zespołów regionalnych kultywujących i popularyzujących lokalne tradycje w dziedzinie folkloru: muzyki, tańca, śpiewu i obrzędowości.
Preferowane są działania realizowane w miejscowościach liczących nie więcej niż 50.000 mieszkańców.
Opis:  
Organizatorem programu jest Narodowe Centrum Kultury.
Cel: tworzenie warunków dla wzmacniania lokalnej tożsamości kulturowej i uczestnictwa w kulturze na poziomie lokalnym i regionalnym, obejmujące działania na rzecz trwałości tradycji, w tym twórcze ich wykorzystanie.
Jeden wnioskodawca ma prawo złożyć 1 wniosek w programie.
Termin składania wniosków:
18 stycznia 2021
Źródło / Więcej informacji:  
https://www.nck.pl/dotacje-i-stypendia/dotacje/programy-dotacyjne-nck/etnopolska/aktualnosci/nabor-2021
Kontakt:  
Narodowe Centrum Kultury
Barbara Tuszyńska
T: (+48 22) 21 00 178 , btuszynska@nck.pl
(dni robocze, godz.: 10:00-14:00).

WażnePOPULARYZACJA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO


Wysokość wsparciamaks. 95% (w uzasadnionych przypadkach 100%), od 10.000 zł do 150.000 zł.


Budżet programu10.000.000 zł.


Wnioskowanie przez internet

  • Tak

Partner zagraniczny

  • Nie

Finansowanie

  • zaliczka

Wnioskodawca

  • MŚP
  • Duża firma
  • Gmina, powiat
  • NGO
  • Kościół
  • Dom kultury

Rodzaj wsparcia

  • dotacja

 

źródło: granty.pl