Gmina Sanok bez smogu – wymiana kotłów c.o. i pieców

 

 

Tytuł projektu: Gmina Sanok bez smogu – wymiana kotłów c.o. i pieców

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III. Czysta energia, Działanie 3.3 Poprawa jakości powietrza, Poddziałanie 3.3.2 Redukcja emisji.

Cel projektu:

Głównym celem projektu jest poprawa jakości powietrza poprzez obniżenie emisji szkodliwych substancji przedostających się do atmosfery, podniesienie efektywności procesów energetycznego spalania paliw oraz poprawa komfortu cieplnego w budynkach mieszkalnych.

Projektem zostanie objętych 17 gospodarstw domowych, w których będzie zainstalowanych 17 kotłów na ekogroszek klasy 5 z automatycznym zasypem paliwa.

Rezultaty projektu:

  • szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych – 267,87 [tony równoważnika CO2];
  • szacowany roczny spadek emisji PM-10 – 2,57 [mg/rok].

Data rozpoczęcia realizacji projektu: 30.04.2019 r.

Data zakończenia realizacji projektu: 31.12.2020 r.

Wartość projektu: 346 518 zł

Dofinansowanie: 262 735 zł.