Gmina Sanok wnioskuje o środki Funduszu Solidarności Unii Europejskiej na remont dróg w Jędruszkowcach, Lisznej i Załużu

Do połowy lutego br. samorządy z województwa podkarpackiego mogły zgłaszać propozycje zadań realizowanych w ramach środków Funduszu Solidarności Unii Europejskiej z przeznaczeniem na usuwanie skutków powodzi mającej miejsce w czerwcu 2020 r. na terenie województwa podkarpackiego.
Za zasadne uznano jedynie te zadania, które dotyczą usuwania szkód powstałych w wyniku powodzi mających miejsce w dniach 7-29 czerwca 2020 roku. Środki z funduszu można przeznaczyć tylko na przywrócenie stanu zniszczonych dróg sprzed powodzi (z zachowaniem tych samych parametrów np. ta sama szerokość, rodzaj nawierzchni), a nie na ewentualne modernizacje.

W odpowiedzi na informację z Urzędu Wojewódzkiego, Gmina Sanok przedstawiła 3 propozycje zadań do realizacji w ramach środków Funduszu Solidarności Unii Europejskiej na łączną kwotę ponad 472 000,00 zł.

 1. Remont drogi “na Dolinki” dz. nr  ew. 173/1 i 173/2 w km 0+130 – 1+800 w miejscowości Załuż.
  Wnioskowana kwota przedsięwzięcia: 187 249, 35 zł
 2. Remont drogi nr 117356R “Jędruszkowce – Dudyńce” w km 1+000 – 1+650 wraz z remontem przepustu w km 1+200 w miejscowości Jędruszkowce.
  Wnioskowana kwota przedsięwzięcia: 165 531, 91 zł
 3. Remont drogi dz. nr ew. 168/1 w km 0+000 – 0+600 w miejscowości Liszna.
  Wnioskowana kwota przedsięwzięcia: 120 066,13 zł

   

Wkład finansowy z FSUE może pokrywać do 100% kosztów realizacji przedsięwzięcia.  Ostateczny termin realizacji ww. zadań upływa 17 czerwca 2022 r.