Rewitalizacja w Gminie Sanok

SZANOWNI PAŃSTWO!

Gmina Sanok przystępuje do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 2016 – 2023. Z jednej strony jest to niezbędny dokument, który pozwoli sięgnąć po środki na ważne projekty z zakresu szeroko pojętej infrastruktury społecznej w nowej perspektywie unijnej, z drugiej – chcemy, żeby prace nad tym dokumentem były okazją do wspólnej refleksji- co w szczególności w sferze społecznej, gospodarczej i przestrzennej jest pilnego do zrealizowania. Opracowywaniu dokumentu towarzyszyć będzie proces konsultacji- chcemy , żeby był on wielostopniowy i zaangażował maksymalnie wielu mieszkańców naszej Gminy. To mieszkańcy wiedzą najlepiej czego potrzeba w każdej miejscowości. Chcemy, aby powstający dokument był okazją do poznania potrzeb i oczekiwań mieszkańców Gminy.

Gmina Sanok na zadanie pn. „Opracowanie programu rewitalizacji w Gminie Sanok” otrzymała dotację celową w wysokości 46 170,00 zł (90%) na podstawie umowy nr RR-II.052.8.64.2016 z Województwem Podkarpackim. Wkład Gminy Sanok stanowi 10% i wynosi 5 130,00 zł.

Efektem pracy w ramach realizacji projektu „Opracowanie programu rewitalizacji w Gminie Sanok” będzie wieloletni program działań w sferze społecznej, gospodarczej, przestrzennej oraz technicznej dla wybranych obszarów gminy.

Program rewitalizacji dla Gminy Sanok będzie nowym dokumentem opracowanym na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy o samorządzie gminnym w oparciu o Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 z dnia 3.07.2015 r.

REWITALIZACJA

Przemiany społeczno – gospodarcze na przestrzeni ostatniego ćwierćwiecza, wywołane procesem globalizacji oraz transformacją ustrojową i wyzwaniami gospodarki wolnorynkowej spowodowały szereg niekorzystnych zjawisk i procesów na obszarach jednostek samorządu terytorialnego, takich jak degradacja tkanki materialnej oraz narastające problemy w sferze społeczno – gospodarczej. W takiej sytuacji szczególnego znaczenia zaczęło nabierać planowanie oraz realizacja kompleksowych projektów rewitalizacyjnych , obejmujących sferę przestrzenną, społeczną, gospodarczą, środowiskową i kulturalną, a tym samym odpowiadających na indywidualny zestaw zidentyfikowanych problemów danego obszaru.

Rewitalizacja to kompleksowy, skoordynowany, wieloletni, prowadzony na określonym obszarze proces przemian przestrzennych, technicznych, społecznych i ekonomicznych, inicjowany przez samorząd terytorialny ( głownie lokalny) w celu wyprowadzenia tego obszaru ze stanu kryzysowego, poprze nadanie mu nowej jakości funkcjonalnej i stworzenie warunków do jego rozwoju, w oparciu o charakterystyczne uwarunkowania endogeniczne.


WYPEŁNIJ ANKIETĘ