Władze gminy

Wójt Gminy Sanok – Anna Hałas

Wójt wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników urzędu, oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, urzędem kieruje przy pomocy Sekretarza Gminy i Skarbnika Gminy, Wójt wykonuje uchwały Rady Gminy oraz zadania Gminy określone przepisami prawa, Wójt kieruje urzędem przez wydawanie zarządzeń i pism ogólnych oraz poleceń służbowych, do zadań Wójta należy w szczególności:

– przygotowywanie projektów uchwał,
– gospodarowanie mieniem komunalnym,
– wykonywanie budżetu,
– zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
– kierowanie bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentowanie jej na zewnątrz,
– wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
– składanie oświadczeń woli w imieniu Gminy w zakresie zarządu mieniem komunalnym,
– ogłaszanie uchwał rady Gminy, w tym uchwały budżetowej i sprawozdania z wykonania budżetu oraz przedkładanie uchwał Wojewodzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej,
– przedkładanie na Sesji rady Gminy sprawozdań z wykonania uchwał,
– reprezentowanie gminy i jej organów w postępowaniu sądowym i administracyjnym, a także przed Trybunałem Konstytucyjnym i organami administracji rządowej,
– upoważnianie pracowników urzędu do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
– wykonywanie zadań szefa obrony cywilnej Gminy,
– organizowanie akcji ratowniczych w przypadku klęsk żywiołowych i katastrof,
– wykonywanie innych zadań zastrzeżonych do kompetencji Wójta przepisami prawa oraz uchwałami Rady Gminy.

e-mail: wojt@gminasanok.pl


Zastępca Wójta/Sekretarz Gminy Sanok – Paweł Wdowiak

Do zadań Sekretarza Gminy należy:
– Zastępowanie Wójta w zakresie bieżących spraw urzędu pod jego nieobecność lub
w przypadkach wystąpienia innych  przyczyn powodujących niemożność pełnienia obowiązków
przez Wójta Gminy,
– Zapewnienie sprawnej organizacji i funkcjonowania Urzędu,
– Zapewnienie sprawnej obsługi obywateli przez Urząd,
– Nadzorowanie przestrzegania instrukcji kancelaryjnej,
– Sprawowanie nadzoru nad organizacją i dyscypliną pracy,
– Współpraca z jednostkami pomocniczymi /sołectwami/ i jednostkami organizacyjnymi Gminy,
– Zapewnienie publikacji prawa miejscowego obwieszczeń oraz wszelkich informacji o charakterze publicznym na terenie Gminy,
– Koordynacja i organizacja spraw związanych z wyborami i spisami,
– Prowadzenie ewidencji skarg i wniosków składanych do Urzędu,
– Prowadzenie ewidencji kontroli zewnętrznych w Urzędzie,
– Wydawanie wszelkich zaświadczeń i poświadczeń urzędowych,
– Współudział w formułowaniu strategii pozyskiwania funduszy pomocowych dla Gminy,
– Sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad realizacją zadań wykonywanych przez Referat Spraw Obywatelskich i Administracyjnych – pełnienie funkcji Kierownika Referatu,
– Sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad realizacją zadań wykonywanych przez Biuro Funduszy Pomocowych – pełnienie funkcji Kierownika,
– Wykonywanie pozostałych czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych.
– Wykonywanie innych zadań na polecenie lub z upoważnienia Wójta,
– Wykonywanie czynności w ramach sprawowanego zastępstwa w zakresie odrębnie udzielonego upoważnienia lub pełnomocnictwa.

Tel. 13 46 56 570
e-mail: sekretarz@gminasanok.pl


Agnieszka Haduch, Skarbnik Gminy SanokSkarbnik Gminy – Agnieszka Haduch

Do zadań Skarbnika Gminy należy:

– sprawowanie nadzoru i kontroli nad realizacją budżetu Gminy,
– kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań finansowych,
– koordynowanie opracowania budżetu,
– koordynowanie opracowania sprawozdawczości budżetowej,
– wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości,
– organizowanie i kontrolowanie prawidłowego obiegu dokumentacji finansowej niezbędnej rachunkowości,
– sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad realizacją zadań wykonywanych przez Referat Finansowy,
– opiniowanie decyzji wywołujących skutki finansowe dla budżetu,
– kontrola gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych oraz sołectw,
– opracowywanie analiz i sprawozdań o sytuacji finansowej gminy i zgłaszanie swoich propozycji Wójtowi i Radzie Gminy,
– wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń lub upoważnień Wójta Gminy.

tel. + 48 13 46 56 556
e-mail: skarbnik@gminasanok.pl


Rada Gminy Sanok

Rada Gminy Sanok wybrana w wyborach samorządowych 21 października 2018 r. :

WOJTAS Tadeusz – Przewodniczący Rady

ZAPOTOCZNY Roman Andrzej

SKOCZOŁEK Krzysztof

NIEMCZYK Daniel

DZIERŻAWSKI Jan

ORYSZCZAK Wiesław Antoni

DEREŃ Stanisław Mikołaj

BURKA Tadeusz Józef

STABRYŁA Daniel Tadeusz

CECUŁA Rafał Łukasz

KACZMARSKI Tadeusz

KACZMARSKA Bogusława

BIEGA Zdzisław Ludwik

BODZIAK Janina

PASTUSZAK Agnieszka Teresa

 

Do właściwości Rady Gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej. Do wyłącznej właściwości Rady Gminy należy:

– uchwalanie statutu gminy,
– ustalanie wynagrodzenia wójta, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności,
– powołanie i odwołanie Skarbnika Gminy , który jest głównym księgowym budżetu oraz Sekretarza Gminy – na wniosek Wójta,
– uchwalanie budżetu gminy , rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu  oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium z tego tytułu,
– uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
– uchwalanie programów gospodarczych,
– uchwalanie zakresu działania jednostek pomocniczych , zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki,
– podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach ,
– podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu dotyczących:

– określania zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich  wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata o ile ustawy szczególne  nie stanowią inaczej, do czasu określenia zasad wójt może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą gminy,
– emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania , nabywania i wykupu przez wójta,
– zaciąganie długoterminowych pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez wójta w roku budżetowym,
– zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustalaną corocznie przez Radę Gminy,
– tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i występowania z nich,
– określania zasad wnoszenia , cofania , zbywania udziałów i akcji przez wójta,
– tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw , zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek,
– ustalania maksymalnej wysokości  pożyczek  i poręczeń udzielanych przez wójta w roku budżetowym,

– określanie wysokości sumy, do której wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania,
– podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań, o których mowa w art. 8 ust. 2 i 2a ustawy z adnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, tekst jednolity)
– podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku,
– podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych regionalnych,
– podejmowania uchwał w sprawach: herbu gminy , nazw ulic i placów publicznych oraz wnoszenia pomników,
– nadawania honorowego obywatelstwa gminy,
– podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i stypendiów
– stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady Gminy. Rada Gminy kontroluje działalność wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy, – w tym celu powołuje komisję rewizyjną.