Gminny Komisarz Spisowy ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych do Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r.

Wójt Gminy Sanok działając jako Gminny Komisarz Spisowy ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych, wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem przewidzianego w ustawie z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. spisu rolnego, którzy będą wykonywać zadania spisowe na terenie Gminy Sanok.

Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych odbywa się w okresie od dnia 15 czerwca 2020 r. do dnia 8 lipca 2020 r. 

Kandydatów na rachmistrzów terenowych wybiera się spośród osób:

  1. pełnoletnich
  2. zamieszkałych na terenie gminy Sanok
  3. posiadających co najmniej średnie wykształcenie
  4. posługujących się językiem polskim w mowie i w piśmie
  5. które nie były skazane za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Decyzją Generalnego Komisarza Spisowego do przeprowadzenia spisu na terenie gminy Sanok zostanie zaangażowanych 7 rachmistrzów terenowych.

Wszyscy kandydaci na rachmistrzów terenowych zobligowani są do wzięcia udziału w szkoleniu, podczas którego będą posługiwać się własnymi urządzeniami mobilnymi z dostępem do Internetu. Szkolenia odbędą się w okresie sierpień – wrzesień i obejmować będą część teoretyczną oraz praktyczną. Egzamin kandydata na rachmistrza terenowego po szkoleniu będzie realizowany za pomocą aplikacji e/m-learning.

Wynagrodzenie rachmistrza terenowego ustala się jako iloczyn:

1) 37 zł brutto i liczby zakończonych w pełni bezpośrednich wywiadów z użytkownikami gospodarstw rolnych w ramach PSR 2020;

2) 20 zł brutto i liczby zakończonych w pełni wywiadów telefonicznych z użytkownikami gospodarstw rolnych w ramach PSR 2020.

Kandydaturę na rachmistrza terenowego należy zgłosić pisemnie, wypełniając formularz zgłoszenia kandydata na rachmistrza terenowego, dostępny w zakładce: Komunikaty i Wnioski -> Ogłoszenia -> Powszechny Spis Rolny 2020 (https://gminasanok.pl/nabor-kandydatow-na-rachmistrzow-w-powszechnym-spisie-rolnym-2020/), a następnie składając go łącznie z pozostałymi wymaganymi załącznikami w Urzędzie Gminy Sanok, ul. Kościuszki 23, 38-500 Sanok.

Szczegółowe informacje dotyczące procedury naboru kandydatów można uzyskać pod nr tel.: (13) 46 56 586, (13) 46 56 552.