Informacja dla producentów surowca tytoniowego

Oddział Terenowy Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Rzeszowie informuje, że w dniu 15 grudnia 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy o organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. 2017 poz. 2216), na mocy której Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR), zobowiązany jest do monitorowania oraz nadzorowania krajowej uprawy tytoniu, której celem jest uszczelnienie obrotu surowcem tytoniowym w Polsce.

Warunkiem prowadzenia przez producenta rolnego działalności w zakresie uprawy tytoniu, produkcji lub zbytu surowca tytoniowego jest uzyskanie wpisu do „Rejestru producentów surowca tytoniowego”, prowadzonego przez Dyrektora Oddziału Terenowego KOWR, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania i adres albo siedzibę i adres producenta rolnego.

Producenci surowca tytoniowego, zobowiązani są złożyć wniosek o wpis do rejestru producentów surowca tytoniowego do Dyrektora właściwego OT KOWR, w terminie 5 miesięcy od wejścia w życie ustawy tj. do dnia 15 maja 2018 r. na formularzu udostępnionym na stronie internetowej KOWR.

Szczegółowe informacje w zakresie obowiązków wynikających ze wspomnianej ustawy dla producentów oraz nabywców surowca tytoniowego , można uzyskać na stronie internetowej www.kowr.gov.pl lub telefonicznie w OT KOWR Rzeszów pod nr tel.: 17 85-37-816.

Pliki do pobrania