Informacja dla rolników poszkodowanych przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne

W związku z wystąpieniem na terenie gminy Sanok w dniu 7 czerwca 2020 r. gwałtownych burz i opadów gradu, poszkodowani rolnicy chcący starać się o wsparcie z budżetu państwa, powinni niezwłocznie złożyć w Urzędzie Gminy Sanok (V piętro) pisemne wnioski o oszacowanie szkód powstałych w ich gospodarstwach rolnych na skutek wspomnianych niekorzystnych zjawisk atmosferycznych (formularz wniosku w załączniku).

W przypadku strat w produkcji roślinnej, powierzchnia upraw rolnych podawana we wniosku o oszacowanie szkód powinna być zgodna z wnioskiem składanym przez rolnika do ARiMR o przyznanie płatności w ramach wsparcia bezpośredniego na rok 2020 (kopię wniosku o płatności należy dołączyć do wniosku o oszacowanie szkód), przy czym należy zaznaczyć że minimalna powierzchnia danej uprawy która podlega szacowaniu, nie może być mniejsza niż 0,10 ha.

Szacowania strat dokonuje Gminna Komisja ds. szacowania zakresu i wysokości strat poniesionych na terenie gminy Sanok w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.

W skład Gminnej Komisji wchodzi przynajmniej po jednym przedstawicielu Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Podkarpackiej Izby Rolniczej oraz Urzędu Gminy Sanok.

Gminna Komisja dokonuje oszacowania szkód w terminie:

  1. do 2 miesięcy od dnia zgłoszenia przez producenta rolnego powstania szkód, tj.
  • od wschodów do czasu zbioru plonu głównego danej uprawy albo jej likwidacji, lub
  • nie później niż w terminie do 3 miesięcy od wystąpienia gradu, deszczu nawalnego, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny – w przypadku szkód w środku trwałym, lub
  • nie później niż w terminie do 12 miesięcy od ustąpienia wody, umożliwiającego komisji rozpoczęcie szacowania szkód – w przypadku szacowania szkód spowodowanych przez powódź w budynkach

2. dwukrotnie, szkód spowodowanych przez ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź lub grad w drzewach owocowych (dotyczy wyłącznie drzew owocowych jako środka trwałego):

  • po raz pierwszy – do 2 miesięcy od dnia powstania tych szkód,
  • po raz drugi nie później niż w terminie do 12 miesięcy od dnia powstania tych szkód.

Z przeprowadzonego oszacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwie rolnym Gminna Komisja sporządza protokół, który w terminie 30 dni od dnia oszacowania szkód przekazuje Wojewodzie Podkarpackiemu, celem potwierdzenia wystąpienia szkód (w przypadku szkód powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej lub 3350 zł w środkach trwałych).

Po oszacowaniu szkód w gospodarstwach rolnych i sporządzeniu protokołów, poszkodowani rolnicy mogą ubiegać się o pomoc określoną w obowiązujących przepisach tj.:

  • kredyt preferencyjny zarówno obrotowy na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, jak i na odtworzenie środków trwałych zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa;
  • udzielenie przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, na indywidualny wniosek rolnika, który poniósł szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2020 r. poz. 174) pomocy w opłaceniu bieżących składek na ubezpieczenie społeczne oraz regulowaniu zaległości z tego tytułu w formie odroczenia terminu płatności składek i rozłożenia ich na dogodne raty, a także umorzenie w całości lub w części bieżących składek;
  • zastosowanie przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa na podstawie art. 23a ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 396 ze zm.) odroczenia i rozłożenia na raty płatności z tytułu umów sprzedaży i dzierżawy nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz ulg w opłatach czynszu, a także umorzenia raty płatności czynszu z tytułu umów dzierżawy, na indywidualny wniosek producenta rolnego, w którego gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej powstały szkody;

Wszelkie informacje dotyczące ogólnych zasad szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne, można uzyskać w Urzędzie Gminy Sanok, pokój nr 510, V piętro, tel.: (13) 46 56 552 oraz na stronie internetowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie pod adresem: https://bip.rzeszow.uw.gov.pl/pozostale-informacje/informacje-z-zakresu-rolnictwa/usuwanie-skutkow-klesk-zywiolowych/informacja-dla-komisji-powolanych-przez-wojewode-celem-szacowania-szkod-w-gospodarstwach-rolnych/

Pliki do pobrania