Informacja o opłacie za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

 

Wójt Gminy Sanok uprzejmie informuje, że od 01.01.2018r., weszła w życie ustawa Prawo wodne  z dnia 20.07.2017r. (tj. Dz. U. 2017 poz.1566)  wprowadzająca istotne zmiany w systemie gospodarowania wodami w Polsce. Zgodnie  z  art. 269 pkt.1  § 1  tej ustawy ponosi się opłatę za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nie ujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej.

Opłaty  zobowiązane są  ponosić:

  • osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące:

–  właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych,

– posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych,

– użytkownikami wieczystymi gruntów,

– posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Osoby te na skutek wykonywania na nieruchomościach o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie naturalnej retencji terenowej  przez wyłączenie więcej niż 70 % powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej doprowadziły do zmniejszenia retencji. Wobec powyższego zobowiązane są do uiszczenia opłaty za usługi wodne, która została nazwana opłatą retencyjną.

Wysokość opłaty ustala się jako iloczyn jednostkowej stawki opłaty, wyrażonej w m2 wielkości utraconej powierzchni biologicznie czynnej oraz czasu wyrażonego w latach. Opłata retencyjna zostaje ustalona przez Wójta, który w formie informacji przekazuje ją podmiotom obowiązanym do jej zapłacenia. Wniesienie opłaty powinno nastąpić  w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji na rachunek bankowy Urzędu Gminy Sanok w okresach kwartalnych podanych w informacji.

Zgodnie z art.269 ust.2 i ust. 3 zwolnione z opłaty retencyjnej są jezdnie dróg publicznych oraz drogi kolejowe, z których wody opadowe lub roztopowe są odprowadzane do wód lub do ziemi przy pomocy urządzeń wodnych umożliwiających retencję lub infiltrację tych wód oraz kościoły i inne związki wyznaniowe.

W związku z powyższym prosi się osoby posiadające nieruchomości o powierzchni większej od 3500 m2, których działki zostały zabudowane w wielkości co najmniej 70% o złożenie oświadczenia (po jego uprzednim wypełnieniu) w terminie do 15.06.2018r. Po upływie tego terminu zostaną wszczęte postępowania kontrolne w celu ustalenia opłaty. Oświadczenia należy złożyć w formie pisemnej na adres:  Gmina Sanok, ul. Kościuszki 23,  38-500 Sanok lub elektronicznej na adres: acecula@gminasanok.pl.

Oświadczenie dostępne jest w formie elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Gminy Sanok, a także w formie papierowej w siedzibie Urzędu Gminy Sanok pok. 504.

 

 

Pliki do pobrania