Informacja o zasadach i terminach składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2017 roku

Wójt Gminy Sanok informuje o zasadach i terminach składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2017 roku

 

Każdy producent rolny, tj. osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej będąca posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym, może ubiegać się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

W tym celu należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego (w tym dzierżawcy), w terminach:

  1. od 1 lutego 2017 r. do 28 lutego 2017 r. wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2016 r. do 31 stycznia 2017 r.
  2. od 1 sierpnia 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r. wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2017 r. do 31 lipca 2017 r., w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2017 r.

Stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2017 r. wynosi 1,00 zł na 1 litr oleju napędowego.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2017 roku wynosi:

86,00 zł  ˟  powierzchnia użytków rolnych [ha]

 

Wypłata przyznanego zwrotu podatku akcyzowego nastąpi w terminach:

  • od 1 do 30 kwietnia 2017 r. – w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie,
  • od 1 do 31 października 2017 r. – w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie,

gotówką w kasie Urzędu Gminy Sanok albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

 

Wnioski o zwrot podatku akcyzowego oraz wszelkie informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Sanok w Sanoku, ul. Kościuszki 23, pokój nr 510 (V piętro), tel.: (13) 46 56 552 oraz na stronie internetowej Gminy Sanok i w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Sanok.