Informacja z otwarcia ofert: “Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa istniejącego budynku Wiejskiego Domu Kultury w miejscowości Falejówka

W dniu 10 września o godz. 10:30 w urzędzie Gminy Sanok miało miejsce otwarcie ofert w postępowaniu przetargowym pn. “Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa istniejącego budynku Wiejskiego Domu Kultury w miejscowości Falejówka”.

W przedmiotowym postępowaniu, w wyznaczonym terminie swoje oferty złożyło 8-miu oferentów. Obecnie trwają prace komisji przetargowej polegające na badaniu i weryfikacji złożonych ofert. Pod uwagę będą brane te, które spełniają wszystkie wymogi Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Na sfinansowanie w/w zamówienia Gmina Sanok zamierza przeznaczyć 200 000,00 zł.