IX Sesja Rady Gminy Sanok

W piątek,  31 maja 2019 r. o godzinie 15.30 odbędzie się IX sesja Rady Gminy Sanok VIII kadencji. Radni będą obradować w Sali Narad (pokój nr 302, 303) Urzędu Gminy Sanok.

Poniżej przedstawiamy porządek obrad najbliższej sesji:

 

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad;
 2. Przedstawienie porządku obrad;
 3. Sprawozdanie wójta z działalności w okresie międzysesyjnym;
 4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr VIII/56/2019 Rady Gminy Sanok z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Sanok;
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Sanok;
 6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na rok 2019;
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Gminie Sanok;
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad i trybu postępowania przy udzielaniu osobom fizycznym dotacji celowych ze środków budżetu gminy na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska – przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza;
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr VIII/46/2019 Rady Gminy Sanok z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej;
 10. Przedłożenie raportu o stanie gminy Sanok za rok 2018;
 11. Dyskusja, wolne wnioski zapytania;
 12. Zakończenie sesji.