Jednogłośne absolutorium dla Wójta Gminy Sanok

Na XXXIII sesji Rady Gminy Sanok, która odbyła się w 30 czerwca 2017r., radni podjęli szereg uchwał. Do najważniejszych należało zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Sanok za rok 2016 oraz udzielenie Wójtowi Gminy Sanok absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2016 rok.

Sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok ubiegły przedstawiła Pani Skarbnik Agnieszka Haduch. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Roman Zapotoczny odczytał sprawozdanie Komisji Rewizyjnej rekomendując udzielenie wójtowi gminy absolutorium. Zarówno uchwałę o zatwierdzeniu sprawozdania jak i uchwałę o udzielenie wójtowi absolutorium przegłosowano jednogłośnie, przy pełnym składzie 15 radnych. Pani Wójt Anna Hałas podziękowała Radzie Gminy Sanok za udzielenie absolutorium a także wszystkim radnym , sołtysom i pracownikom urzędu za sprawną realizację ubiegłorocznego budżetu oraz owocną współpracę.

Po udzieleniu absolutorium wójtowi, radni zrealizowali dalszy porządek obrad sesji.