Konkurs na stanowisko dyrektora

.

 

Wójt Gminy Sanok

ogłasza konkurs  na kandydata na stanowisko dyrektora:

 

1.Szkoły Podstawowej w Pisarowcach, Pisarowce 92, 38-533 Pisarowce

2.Szkoły Podstawowej  w Strachocinie, Strachocina 341, 38-507 Strachocina

3.Szkoły Podstawowej w Trepczy, ul. Sanocka 16, 38-500 Trepcza

4.Szkoły Podstawowej w Załużu, Wujskie 1, 38-534 Wujskie

 

 1. Do konkursu może przystąpić osoba , która spełnia wymagania  wynikające

z Rozporządzenia  Ministra Edukacji  Narodowej z dnia 27 października
2009 r.  w sprawie  wymagań , jakim powinna  odpowiadać osoba  zajmująca  stanowisko  dyrektora  oraz  inne  stanowisko kierownicze w poszczególnych ,  typach  publicznych  szkół  i rodzajach  publicznych  placówek. (Dz.U. Nr 184, poz. 1436 z późn. zm.)

 1. Oferty osób przystępujących  do konkursu powinny zawierać:
 2. uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania
  i rozwoju szkoły, której dotyczy oferta ,
 3. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata,
 4. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający
  w szczególności informację o:
 • co najmniej pięcioletnim stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela,
 • co najmniej pięcioletnim stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego.
 1. oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność
  z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt.3,
 2. oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność
  z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplom ukończenia studiów wyższych lub świadectwo ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego
  z zakresu zarządzania oświatą,
 3. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych
  do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
 4. oświadczenia ,że przeciwko kandydatowi nie  toczy  się   postępowanie  o przestępstwo   ścigane z  oskarżenia publicznego  lub postępowanie  dyscyplinarne,
 5. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem
  za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa
  w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r.
  o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
  (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 168 z późn. zm.),
 7. oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1
  i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji
  o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2016 r., poz. 1721 z późn. zm.),
 8. oryginał lub poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego,
 9. oryginał lub poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia karty oceny pracy co najmniej dobra  uzyskana  w okresie  ostatnich  pięciu lat pracy lub pozytywna ocena dorobku zawodowego  uzyskana w okresie ostatniego roku,
 10. oświadczenia, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r. , poz. 1379 z późn. zm.) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym
  (t. j. Dz. U. z 2016 r.   1842 z późn. zm.) – w przypadku nauczyciela
  i nauczyciela akademickiego,
 11. oświadczenia, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 922)
  w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

 

 • Wszelkie sporządzone osobiście przez kandydata  dokumenty powinny  być  własnoręcznie podpisane. Zaświadczenie lekarskie  winno być  sporządzone  przez lekarza  uprawnionego  do jego wystawienia  , czyli lekarza medycyny pracy. Na żądanie organu prowadzącego  kandydat jest obowiązany    przedstawić oryginały dokumentów , o których mowa w punkcie II podpunkt 2, 4, 5, 11 i12.
 1. Ofertę należy składać w zamkniętej kopercie  z podanym adresem                       zwrotnym, numerem telefonu kontaktowego  i dopiskiem :
  „Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora:

1.Szkoły Podstawowej w Pisarowcach,

2.Szkoły Podstawowej  w Strachocinie,

 1. Szkoły Podstawowej w Trepczy,
 2. Szkoły Podstawowej w Załużu.”

 w terminie  do  20 czerwca 2017 r. do godz. 1500  w sekretariacie Urzędu Gminy Sanok ,  ul. Kościuszki  23. pok. 201.

V. Konkurs przeprowadzi Komisja Konkursowa  powołana przez Wójta Gminy Sanok. O terminie i miejscu  przeprowadzenia  postępowania konkursowego  kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie lub telefonicznie.

Pliki do pobrania