Kontrola przydomowych kompostowników w Gminie Sanok zakończona!

W dniach od 3 sierpnia do 4 września 2020 roku przeprowadzone zostały kontrole przydomowych kompostowników we wszystkich 32 miejscowościach z terenu Gminy Sanok. Kontrole przeprowadzano wyrywkowo – średnio 10 posesji z każdej miejscowości.
W wyniku kontroli ustalono, że znaczna większość mieszkańców Gminy Sanok posiada przydomowe kompostowniki i kompostuje bioodpady. Stwierdzono również przypadki niewłaściwej organizacji kompostowników, a także nieprowadzenie kompostownika pomimo jego zadeklarowania.

            Osoby, których kompostowniki nie spełniały wymagań zostały pouczone, iż należy dostosować posiadane kompostowniki do wymogów Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sanok ( Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XV/113/19 Rady Gminy Sanok z dnia 2019 r.).

Przepis miejscowy wskazuje, że kompostowanie ma być prowadzone w przystosowanych do tego celu kompostownikach posadowionych na gruncie, o wydzielonych ścianach bocznych i o pojemności pozwalającej na gromadzenie w nim wszystkich bioodpadów pochodzenia roślinnego powstających na danej nieruchomości.

            W stosunku do właścicieli nieruchomości, którzy nie posiadali kompostowników bądź nie kompostowali odpadów zostały wszczęte postępowania w celu wydania decyzji o utracie zwolnienia na okres 6 miesięcy.
Po upływie tego okresu, osoby te będą mogły ponowne skorzystać z prawa do zwolnienia, po złożeniu nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, naturalnie pod warunkiem faktycznego kompostowania bioodpadów. Planowane są kolejne kontrole przydomowych kompostowników, o czym z pewnością będziemy informować.

Serdecznie dziękujemy mieszkańcom za przyjazne przyjęcie naszych kontrolujących inspektorów.
Mamy nadzieję, że kolejne kontrole również wypadną tak pozytywnie 🙂

 

 

Zdjęcie: poglądowe