Łatwiej o żłobek

W ubiegłym roku poprawiła się sytuacja w zakresie opieki instytucjonalnej nad dziećmi do lat 3 – poinformował GUS. 

Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w 2018 r. wzrosła w porównaniu z rokiem poprzednim zarówno liczba żłobków, klubów dziecięcych i oddziałów żłobkowych (o 21 proc. ), jak również liczba miejsc (o 29,2 proc.) oraz dzieci przebywających w wyżej wymienionych placówkach (o 23,7 proc.).

 

Według stanu w dniu 31 grudnia 2018 r. w Polsce działało 3776 żłobków, klubów dziecięcych i oddziałów żłobkowych. Wśród placówek opieki nad dziećmi do lat 3 dominującą pozycję stanowiły żłobki wraz z oddziałami żłobkowymi (83,3 proc.).

W 2018 r. powstało 656 nowych placówek opieki nad dziećmi do lat 3, najwięcej w województwie mazowieckim (94). Kolejnymi województwami pod względem liczby nowo otwartych placówek były: małopolskie (76), śląskie (66) i dolnośląskie (64). W końcu 2018 r. najwięcej żłobków, klubów dziecięcych i oddziałów żłobkowych działało w województwie mazowieckim (686).

W pozostałych województwach liczba placówek opieki nad dziećmi do lat 3 była mniejsza i wynosiła od 406 placówek (w województwie małopolskim) do 65 placówek (w województwie świętokrzyskim).

Spośród wszystkich placówek do sektora prywatnego należało 2915 żłobków, klubów dziecięcych i oddziałów żłobkowych. Najwięcej placówek sektora prywatnego było własnością osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (68,4%). W sektorze publicznym 94,4% placówek było prowadzonych przez samorząd gminny.

 

Miejsca

 

Liczba miejsc we wszystkich placówkach opieki nad małymi dziećmi wzrosła z 106,5 tys. w 2017 r. do 137,6 tys. w 2018 r. Żłobki, kluby dziecięce i oddziały żłobkowe sektora prywatnego dysponowały 79,7 tys. miejsc, a sektora publicznego 57,9 tys. miejsc.

Analiza wskaźnika liczby miejsc przypadających na jedną placówkę wskazuje na duże zróżnicowanie. W sektorze prywatnym na 1 żłobek przypadało średnio 30 miejsc, na 1 klub dziecięcy 18 miejsc, a na 1 oddział żłobkowy 22 miejsca. W placówkach sektora publicznego średnie wartości były wyższe – 71 miejsc na 1 żłobek, 21 miejsc na 1 klub dziecięcy oraz 34 miejsca na 1 oddział żłobkowy.

 

Dzieci

 

W końcu 2018 r. w żłobkach, klubach dziecięcych i oddziałach żłobkowych przebywało 122,9 tys. dzieci, a w ciągu całego roku 186,9 tys. dzieci. Ponad połowę dzieci stanowili chłopcy (51,8 proc.).

Koszty pobytu w placówce zostały częściowo lub całkowicie pokryte przez gminę 53,3 proc. dzieciom przebywającym w ciągu całego 2018 r.

Dwulatki stanowiły ponad połowę podopiecznych żłobków (51,3 proc.), a dzieci które miały jeden rok – około 40 proc. Odsetek dzieci w wieku poniżej 1 roku wyniósł 2 proc.

Wskaźnik liczby dzieci w żłobkach, klubach dziecięcych i oddziałach żłobkowych na 1000

dzieci w wieku do lat 3 wzrósł z 86,4 w końcu 2017 r. do 105,3 w końcu 2018 r. GUS zwraca przy tym uwagę, że w porównywanych latach wzrosła zarówno ogólna liczba dzieci w placówkach, jak również ogólna liczba dzieci w wieku do 3 lat.

 

Źródło: http://samorzad.pap.pl/depesze/wiadomosci_centralne/191498/Latwiej-o-zlobek–GUS-poprawila-sie-sytuacja-w-zakresie-opieki-instytucjonalnej-nad-dziecmi-do-lat-3-
Fot. pixabay.com