Liga Ochrony Przyrody doceniła pracę Wójta Gminy Sanok

W dniu 22 marca 2017r. Anna Hałas Wójt Gminy Sanok otrzymała medal za zasługi dla ochrony przyrody i kształtowania środowiska. Odznaczenie zostało przyznane
w dniu 30 stycznia 2017r. podczas posiedzenia Komisji Odznaczeń Zarządu Głównego Ligi Ochrony Przyrody. Komisja doceniła pracę Wójta Gminy Sanok na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Na terenie gminy Sanok cały czas prowadzone są prace związane z budową sieci wodociągów i kanalizacji, co roku przeprowadzane są zbiórki azbestu, organizowane są gminne punkty selektywnej zbiórki odpadów, prowadzone są prace związane z pielęgnacją zieleni, sukcesywnie likwidowane są dzikie wysypiska śmieci a także prowadzone są akcje edukacyjne dla dzieci i młodzieży ze szkół z terenu gminy.

Liga Ochrony Przyrody od kilku lat współpracuje z Gminą Sanok. Stowarzyszenie to powstało w 1928 roku a jego celami są:

  1. Kształtowanie właściwych postaw człowieka, a szczególnie młodzieży i dzieci przez ukazywanie bogactwa, piękna i znaczenia przyrody, budzenie jej umiłowania
    i poszanowania, szerzenie zrozumienia celów ochrony przyrody i środowiska oraz problemów i zagrożeń.
  2. Dbałość o zapewnienie człowiekowi warunków życia w środowisku bezpiecznym dla jego zdrowia.
  3. Zabieganie o zachowanie, zrównoważone użytkowanie oraz odnawianie zasobów, tworów i składników przyrody będących dziedzictwem i bogactwem narodowym.
  4. Zabieganie o ochronę i odnawianie zasobów środowiska przyrodniczego dla

współczesnych i przyszłych pokoleń, w szczególności przez:

1) zachowanie różnorodności biologicznej,

2) zachowanie dziedzictwa geologicznego i paleontologicznego,

3) stwarzanie warunków do zachowania ciągłości występowania gatunków roślin,

grzybów i zwierząt wraz z ich siedliskami, przez ich utrzymywanie lub przywracanie do właściwego stanu ochrony,

4) ochronę walorów krajobrazowych, zieleni w miastach i wsiach oraz zadrzewień.

  1. Kształtowanie opinii publicznej w duchu troski o ochronę przyrody i środowiska

przyrodniczego.

  1. Upowszechnianie wiedzy o przyrodzie i jej ochronie oraz kształtowanie kultury
    i etyki ekologicznej.