Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Sanok na lata 2017-2023

 

W Gminie Sanok trwają prace nad opracowaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 2017 – 2023. Jest to niezbędny dokument, który pozwoli sięgnąć po środki na ważne projekty z zakresu szeroko pojętej infrastruktury społecznej. Prace nad dokumentem są też okazją do wspólnej refleksji – co w szczególności w sferze społecznej, gospodarczej i przestrzennej jest pilnego do zrealizowania.

Gmina Sanok na zadanie pn. „Opracowanie programu rewitalizacji w Gminie Sanok” otrzymała dotację celową w wysokości 34 650,00 zł (90%) na podstawie umowy nr RR-II.052.8.64.2016 z Województwem Podkarpackim. Wkład Gminy Sanok stanowi 10% i wynosi 3 850,00 zł.

Efektem pracy w ramach realizacji projektu „Opracowanie programu rewitalizacji w Gminie Sanok” będzie wieloletni program działań w sferze społecznej, gospodarczej, przestrzennej oraz technicznej dla wybranych obszarów gminy.

Program rewitalizacji dla Gminy Sanok będzie nowym dokumentem opracowanym na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy o samorządzie gminnym, w oparciu o Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 z dnia 3.07.2015 r.

Do tej pory przeprowadzono etap diagnostyczny, który obejmował analizę problemów społecznych, gospodarczych, środowiskowych oraz infrastrukturalnych. Przeanalizowano dane statystyczne, a także wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród mieszkańców. W wyniku badania ankietowego wpłynęło ponad 400 ankiet. Analiza danych z UG Sanok, z Powiatowego Urzędu Pracy, z Policji, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, GUS oraz z ankiet posłużyły do wyznaczenia obszaru rewitalizacji. Kryteria wyboru obszaru nie są dowolne,  a określają je szczegółowe wytyczne. W Gminie Sanok jako obszar rewitalizacji zostały wyznaczone następujące miejscowości: Falejówka, Jurowce, Liszna, Łodzina, Markowce, Mrzygłód, Raczkowa, Srogów Górny, Stróże Wielkie, Tyrawa Solna, Wujskie, Załuż.

Aktualnie zakończył się cykl spotkań  konsultacyjnych z mieszkańcami obszaru rewitalizacji.  Spotkania odbyły się w dniach 7-8 luty 2017r w miejscowościach: Markowce, Srogów Górny, Mrzygłód i Załuż, a wzięło w nich udział 105 mieszkańców. Spotkania prowadził Pan Kazimierz Szkudlarek, przedstawiciel firmy SkyZoom Marketing, wykonawcy Lokalnego Programu Rewitalizacji.

Tematem spotkań były następujące zagadnienia:

-Obszar w stanie kryzysowym,

-Obszar zdegradowany,

-Obszar rewitalizacji,

-Wyniki diagnozy,

-Analiza SWOT ( w formie warsztatów),

-Podstawowe projekty i przedsięwzięcia rewitalizacyjne (propozycje interesariuszy),

-Planowane uzupełniające przedsięwzięcia rewitalizacyjne (propozycje interesariuszy).

Przybyli na spotkania mieszkańcy brali czynny udział w dyskusji, zgłaszali problemy jakie zauważają w swojej okolicy oraz dokonali analizy SWOT swoich miejscowości. Zgłaszane zadania  dotyczyły spraw infrastrukturalnych, komunikacyjnych, gospodarczych i społecznych. Wszystkie zostały spisane i będą wykorzystane podczas tworzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Sanok na lata 2017-2023.

W ramach zadań można było kwalifikować wydatki związane z:

-uporządkowaniem i zagospodarowaniem przestrzeni publicznych,

-zagospodarowaniem zdegradowanych przestrzeni na cele publiczne i/lub gospodarcze,

-dostosowaniem istniejącej zabudowy publicznej do celów gospodarczych,

-projektami społecznymi, edukacyjnymi, kulturalnymi i rekreacyjnymi itp.

Zgłaszane zadania w ramach programu musiały być podporządkowane celom społecznym związanym z redukcją ubóstwa i wykluczenia społecznego oraz podnosić  jakość życia mieszkańców.

-Ważnym jest fakt,  że lokalni liderzy oraz mieszkańcy wzięli aktywny udział we wspólnym tworzeniu programu Rewitalizacji, co znalazło odzwierciedlenie w ilości wypełnionych ankiet i ilości zgłoszonych zadań. Bardzo dziękuję radnym i sołtysom z miejscowości objętych obszarem rewitalizacji za czynną pomoc w zorganizowaniu spotkań konsultacyjnych, a mieszkańcom za liczny w nich udział. To, że na spotkaniach pojawili się licznie mieszkańcy, a w tym przedstawiciele grupy przedsiębiorców i organizacji pozarządowych wskazuje na fakt, że mamy bardzo aktywną i zaangażowaną w rozwój lokalny społeczność  – mówi Anna Hałas Wójt Gminy Sanok.

Gotowy Program Rewitalizacji musi zostać przyjęty uchwałą Rady Gminy i pozytywnie oceniony przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego.

Pliki do pobrania