Nabór do projektu Nowa Droga

26Nabór do projektu Nowa Droga współfinansowanego ze środków realizowanego przez Centrum Promocji Biznesu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.3. Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Beneficjenci Projektu będą mogli otrzymać dotacje w wysokości 44 000,00 zł na otworzenie własnej działalności gospodarczej. Są to dotacje w kwocie max. 23 000,00 zł oraz wsparcie pomostowe przez 12 m-cy w wysokości 1750 zł / m-c.

ZASIĘG TERYTORIALNY
Obszarem działania jest teren województwa podkarpackiego.

ZAPRASZAMY DO PROJEKTU:
-Osoby niepracujące (zarejestrowane lub niezarejestrowane w Urzędzie Pracy)
W projekcie mogą wziąć udział:
Kobiety – wystarczy że mają skończone 30 lat
Mężczyźni, w momencie gdy:
-mają skończone 30 lat i są osobami długotrwale bezrobotnymi,
-mają mieć skończone 30 lat i posiadać status osoby
-niepełnosprawnej,
-mają mieć skończone 50 lat

nd_plakat