Nabór kandydatów na rachmistrzów w Powszechnym Spisie Rolnym 2020

INFROMACJA O OTWARTYM I KONKURENYCJNYM

NABORZE KANDYTATÓW NA RACHMISTRZÓW TERENOWYCH

Wójt Gminy Sanok

Gminny Komisarz Spisowy

ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych do Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r.

Na podstawie art. 20 Ustawy z dnia 31 lipca 2019r. o Powszechnym Spisie Rolnym w 2020r. (Dz.U z 2019 r. poz.1728) Wójt Gminy Sanok ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych, wykonujących czynności  w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem przewidzianego w ustawie z dnia 31 lipca 2019 r. o Powszechnym Spisie Rolnym w 2020 r., którzy wykonywać będą zadania spisowe na terenie gminy Sanok.

 1. Kandydat na rachmistrza terenowego winien spełniać następujące wymagania:

1) być osobą pełnoletnią,

2) zamieszkiwać na terenie danej gminy,

3) posiadać co najmniej średnie wykształcenie,

4) posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,

5) nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Kandydat na rachmistrza terenowego:

 zobligowany jest do wzięcia udziału w szkoleniu, w ramach którego uzyska informacje o statystyce publicznej, w tym tajemnicy statystycznej; o zakresie podmiotowym i przedmiotowym spisu rolnego; o sposobie wykonywania poszczególnych czynności w ramach bezpośredniego wywiadu z użytkownikiem gospodarstwa rolnego, w tym sposobie obsługi urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie dedykowane do przeprowadzenia spisu rolnego; kandydaci na rachmistrzów podczas szkolenia i egzaminu posługują się własnym urządzeniem mobilnym z dostępem do Internetu;

– jest wpisywany na listę kandydatów na rachmistrzów terenowych prowadzoną przez właściwego Gminnego Komisarza Spisowego pod warunkiem, że z egzaminu testowego uzyska wynik co najmniej 60 % poprawnych odpowiedzi; kolejność na liście jest ustalana według liczby punktów uzyskanych z egzaminu testowego.

 1. Rachmistrza terenowego powołuje zastępca właściwego Wojewódzkiego Komisarza Spisowego spośród osób, które uzyskały najwyższą liczbę punktów z egzaminu testowego, kierując się kolejnością na liście kandydatów
  na rachmistrzów terenowych.
  Decyzją Generalnego Komisarza Spisowego do przeprowadzenia spisu na terenie gminy Sanok zostanie zaangażowanych 7 rachmistrzów terenowych.

 1. Kandydat na rachmistrza terenowego przedkłada ksero dokumentu potwierdzającego posiadanie co najmniej średniego wykształcenia.

 2. Kandydat na rachmistrza terenowego składa oświadczenie o spełnieniu wymogu, o którym mowa w pkt 1 ppkt 5) pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

 3. Rachmistrz dokonywać będzie spisu wyłącznie na urządzeniu mobilnym.
 4. Oferta kandydata na rachmistrza terenowego powinna zawierać:
 1. Zgłoszenie kandydata na rachmistrza terenowego,
 2. Kserokopię dokumentu potwierdzającego ukończenie, co najmniej szkoły średniej;
 3. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, w tym przestępstwo skarbowe,
 4. Informacja dotycząca RODO,
 1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej za pośrednictwem poczty lub osobiście w godzinach pracy Urzędu Gminy Sanok, w kopercie z napisem „Nabór kandydata na rachmistrza terenowego do PSR 2020 r.” w terminie od dnia 15.06.2020 r. do dnia 08.07.2020 r. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej wskazanym terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane. Decyduje data stempla pocztowego/osobistego dostarczenia dokumentów do Urzędu Gminy Sanok.

          Adres do doręczeń: Urząd Gminy Sanok, ul. Kościuszki 23, 38-500 Sanok.

 1. Dodatkowe informacje w sprawie naboru udzielane są pod telefonem: (13) 46 56 586, (13) 46 56 552.

Wynagrodzenie rachmistrza terenowego ustala się jako iloczyn:

1) 37 zł brutto i liczby zakończonych w pełni bezpośrednich wywiadów z użytkownikami gospodarstw rolnych w ramach PSR 2020;

2) 20 zł brutto i liczby zakończonych w pełni wywiadów telefonicznych z użytkownikami gospodarstw rolnych w ramach PSR 2020.

Załączniki do pobrania:

 • Zgłoszenie kandydata na rachmistrza terenowego
 • Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, w tym przestępstwo skarbowe
 • Informacja dotycząca RODO

Pliki do pobrania