Nabór kandydatów na stanowisko animatorów obiektów sportowych

Wójt Gminy Sanok ogłasza nabór kandydatów na stanowisko animatorów obiektów sportowych: “Orlik Prusiek” oraz “Orlik Trepcza”

I Wymagania niezbędne:

-Ukończony 18 rok życia,

-Wykształcenie wyższe, kierunek wychowanie fizyczne,

-Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,

-Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku animatora,

-Posiadane kwalifikacje i uprawnienia do organizowania i prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa tj. m.in. instruktorzy, trenerzy, nauczyciele wychowania fizycznego, instruktorzy sportu (ew. instruktor rekreacji ruchowej), organizatorzy zajęć i ew. zawodów, posiadający stosowne uprawnienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,(w przypadku trenera lub instruktora sportu (instruktora rekreacji ruchowej) uznawane są wyłącznie uprawnienia państwowe uzyskane zgodnie z przepisami art. 41 ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 (Dz. U. j.t. z 2016 poz. 176 ze zm.).

 

II Wymagania dodatkowe:

Doświadczenie w pracy z dziećmi lub młodzieżą na stanowisku nauczyciela, trenera sportu czy instruktora sportu i rekreacji,

Przygotowanie pedagogiczne,

Dokładność w wykonywaniu zadań, kultura osobista, systematyczność, obowiązkowość, punktualność, dyspozycyjność.

 

III Zakres wykonywanych czynności:

 1. Inicjowanie, organizacja oraz prowadzenie zajęć i imprez sportowych dla różnych grup wiekowych, w tym dla:
 2. dzieci i młodzieży,
 3. osób dorosłych i seniorów,
 4. osób niepełnosprawnych,
 5. rodzin.
 6. Współpraca z szkołami w celu promocji aktywności fizycznej.
 7. Współpraca z organizacjami pozarządowymi i klubami sportowymi.
 8. Organizowanie i współorganizowanie imprez sportowych oraz innych wydarzeń promujących zdrowy styl życia, sprzyjające włączeniu społecznemu.
 9. Organizowanie, promowanie i rozwijanie wolontariatu.
 10. Promocja Gminy Sanok poprzez działalność prowadzoną na obiektach Orlik.
 11. Angażowanie się w akcje organizowane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.
 12. Dbanie o sprzęt sportowy oraz porządek na obiekcie.
 13. Nadzór nad korzystaniem z kompleksu boisk.
 14. Prowadzenie harmonogramu i statystyk korzystania z kompleksu boisk.

 

IV Wymagane dokumenty:

Życiorys (CV), z klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; U. j.t. z 2015 r., poz. 2135 ze zm.)”,

Kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe,

Dokumenty poświadczające doświadczenie zawodowe w zakresie organizowania i prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych,

Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zadań animatora i świadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu w pełni z praw publicznych

Oświadczenie o nie pobieraniu wynagrodzenia związanego z realizacją innych programów finansowych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

 

V Miejsce wykonywania pracy

– Obiekt sportowy Orlik w Trepczy;

– Obiekt sportowy Orlik w Prusieku.

 

VI Forma i okres zatrudnienia – Umowa zlecenie.

VII   Sposób i termin składania ofert:

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w terminie do 21 lutego 2017r. do godz. 15:00, w sekretariacie Urzędu Gminy Sanok, ul. Kościuszki 23 (II piętro, pokój 201) z dopiskiem „Animator – Orlik″.

 

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Dokumentów nie odsyłamy.