Nowe oblicze parku w Markowcach

Do czerwca 2020 roku zabytkowy park w Markowcach zmieni się nie do poznania. Wszystko za sprawą dofinansowania, jakie otrzymała gmina Sanok w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Park w Markowcach stanowi integralny element zespołu dworsko-parkowego wpisanego do rejestru zabytków. Do tej pory zachwycał jedynie różnorodnością drzew i krzewów, ale już niedługo jego wygląd i funkcja diametralnie się zmienią.

Park znajduje się w centrum miejscowości, dzięki czemu stanowi doskonałą bazę do wypoczynku i rekreacji. Jego atrakcyjność wzrośnie m.in. za sprawą umieszczenia w nim dwóch nowoczesnych, interaktywnych ławek, które przyczynią się do wzrostu wiedzy zwiedzających na temat bioróżnorodności znajdujących się tam gatunków. Pierwsze tego typu ławeczki na Podkarpaciu przybliżą odpoczywającym na nich turystom zasoby historyczne i kulturowe regionu.

Park wzbogaci się również o sześć rekreacyjnych ławek, altanę, ścieżki spacerowe, nowe nasadzenia oraz cztery tablice informacyjne zawierające dane na temat tradycji regionalnych, oraz roślin i zwierząt, jakie można spotkać w Markowcach o różnych porach roku – mówi Paweł Wdowiak, zastępca wójta gminy Sanok.

Park będzie dostępny dla osób niepełnosprawnych, a dzięki znajdującym się w nim atrakcjom, może stać się miejscem edukacji ekologicznej.

Park dworski w Markowcach powstał jako park krajobrazowy, o czym świadczy układ kompozycyjny formacji roślinnej, który w dalszym ciągu zachowuje cechy krajobrazowe silnie powiązane z morfologią terenu – tłumaczy Agnieszka Marszałek, kierownik Referatu Ochrony Środowiska w gminie Sanok. – Park posiada układ tarasowy, którego całość podkreśla malowniczy potok Sanoczek. Taras najwyższy jest pozostałością bastionu otaczającego dwór z XVIII w., zaś w środkowym zachował się starodrzew obejmujący graby, jesiony, dęby i lipy oraz historyczny układ komunikacyjny, który zostanie odtworzony w ramach projektu.

Z kolei taras najniższy jest obszarem objętym formą ochrony przyrody NATURA 2000 z priorytetowymi siedliskami przyrodniczymi, w których wyróżnić można grąd subkontynentalny obejmujący starodrzew grabowo-lipowy oraz łęgi wierzbowo-topolowe. Siedliska te zostały tak wkomponowane w projekt, aby stanowiły atrakcyjny przyrodniczo element terenu. W parku znajdziemy również współczesne elementy kulturowe, jak kapliczkę Matki Boskiej, czy mogiłę wojenną.

Całkowity koszt rewitalizacji parku to 346 tys. zł, z czego dofinansowanie wynosi 220 tys. zł.

 

 

Tytuł projektu: Rewitalizacja i zagospodarowanie zabytkowego parku w Markowcach w Gminie Sanok

Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Cel projektu:

Wspieranie lokalnego rozwoju poprzez rewitalizację i zagospodarowanie zabytkowego parku w Markowcach w gminie Sanok.

Data rozpoczęcia realizacji projektu: 02.2019 r.

Data zakończenia realizacji projektu: 06.2020 r.

Wartość projektu: 346 tys. zł

Dofinansowanie: 220 tys. zł