Nowe stawki opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi na rok 2017

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Sanok Nr XXV/206/16 z dnia 14 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały o wyborze metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2016r. poz. 3891) od stycznia 2017 roku obowiązywać będą nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Stawki dla mieszkańców
Właściciele nieruchomości zamieszkałych, którzy nie segregują odpadów zapłacą w roku 2017 opłatę w wysokości 15 złotych za osobę miesięcznie.
Wyższe stawki zapłacą również właściciele nieruchomości niezamieszkałych.
W przypadku nieruchomości niezamieszkałych prowadzących segregację, stawki miesięczne będą wynosiły:
za pojemnik 60l – 14 zł
za pojemnik 120l – 28 zł
za pojemnik 240l – 56 zł
za pojemnik 1100l – 180 zł
za pojemnik 7m3 – 680 zł

Właściciele nieruchomości niezamieszkałych, którzy nie segregują odpadów, zapłacą stawki miesięczne w wysokości:
za pojemnik 60l – 24 zł
za pojemnik 120l – 48 zł
za pojemnik 240l – 88 zł
za pojemnik 1100l – 270 zł
za pojemnik 7m3 – 1100 zł

Wszyscy właściciele nieruchomości objęci zmianą stawki otrzymają indywidualne zawiadomienia o wysokości nowej opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi.
Zgodnie z art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2016, poz. 250 ze zm.), Wójt zawiadamia właścicieli nieruchomości o wysokości nowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w złożonej deklaracji. W takim przypadku właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do złożenia nowej deklaracji, ale uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu.