Nowy chodnik w Czerteżu

W ramach współpracy z Podkarpackim Zarządem Dróg Wojewódzkich zrealizowano zadanie pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 886 Domaradz-Sanok, polegająca na budowie chodnika dla pieszych w km 28+624-28 785 strona lewa w m. Czerteż”.
W ramach ww. zadania powstał chodnik dla pieszych o długości ok. 160 mb łączący budynek Szkoły Podstawowej w Czerteżu z drogą wewnętrzną w km 28+600.
Zakres prac obejmował roboty ziemne w koronie drogi, wykonanie kanalizacji deszczowej ze studzienkami ulicznymi z wpustem żeliwnym oraz studzienkami rewizyjnymi oraz wykonanie konstrukcji podbudowy i nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej. Ponadto wyremontowano nawierzchnie zjazdów bitumicznych w ciągu budowanego chodnika oraz zamontowano poręcze dla pieszych w miejscach najbardziej niebezpiecznych. Całkowity koszt robót wyniósł 199 195, 86 zł, wkład Gminy Sanok to 50% kosztów realizacji zadania.
Dzięki budowie chodnika znacznie wzrósł komfort poruszania się w obrębie drogi gminnej oraz poziom bezpieczeństwa osób zamieszkujących przy ww. drodze.