Ogłoszenie o naborze wniosków dla osób fizycznych na modernizację systemów grzewczych w budynkach i lokalach mieszkalnych

Wójt Gminy Sanok informuje o dodatkowym naborze wniosków o przyznanie dotacji celowej dla osób fizycznych ze środków budżetu gminy na dofinansowanie kosztów inwestycji przedsięwzięć polegających na modernizacji systemów grzewczych w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Sanok.

  1. Rodzaj inwestycji podlegających dofinansowaniu

Dofinansowanie będzie udzielane do wymiany starego urządzenia grzewczego (starego kotła atmosferycznego lub kotła na paliwo stałe) na:

  • kocioł gazowy kondensacyjny;
  • ogrzewanie elektryczne;
  • kocioł na paliwo stałe nowej generacji z automatycznym załadunkiem paliw spełniające wymogi 5 klasy w zakresie emisji zanieczyszczeń gazowych wg kryteriów zawartych w normie PN EN 303-5:2012 – musi posiadać aktualne świadectwo badania na „znak bezpieczeństwa ekologicznego” bądź równoważne świadectwo przyznawane przez uprawnione do tego instytuty, laboratoria (np. Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu lub inne) lub sprawozdanie z przeprowadzonych badań, potwierdzające spełnienie wymogów 5 klas w zakresie emisji zanieczyszczeń gazowych, wg kryteriów zawartych w normie PN EN 303-5:2012. Atest energetyczno-emisyjny kotła nie jest takim świadectwem.
  1. Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie

O dofinansowanie może ubiegać się osoba fizyczna posiadająca tytuł prawny do budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, w którym zamierza zainstalować ekologiczne urządzenie grzewcze. Jeżeli wnioskodawca posiada inny tytuł prawny do budynku lub lokalu niż własność, musi posiadać zgodę właściciela (wszystkich współwłaścicieli) na wykonanie inwestycji.

Wzór wniosku można pobrać w Urzędzie Gminy Sanok pok. 504 lub ze strony internetowej www.gminasanok.pl  .

 

  • Termin naboru wniosków

Wnioski będą przyjmowane od 30 lipca 2019 roku w Urzędzie Gminy Sanok ul. Kościuszki 23, pok. 201 – sekretariat, w godzinach pracy urzędu (730  do 1530) do wyczerpania środków zabezpieczonych w budżecie

Wnioski będą rozpatrywane według kolejności przyjmowania  – decyduje data i godzina wpływu.

 

  1. Kwota dofinansowania

Kwota dofinansowania stanowi 50 % poniesionych kosztów zakupu urządzenia grzewczego wraz z ich montażem, przy czym maksymalna kwota dofinansowania nie może przekroczyć 3 000,00 zł.

 

 

Pliki do pobrania