Otwarcie ofert – Asfaltowanie dróg gminnych i placów na terenie Gminy Sanok

Gmina Sanok informuje, że w dniu 23 maja 2021 r. o godz. 1030 miało miejsce otwarcie ofert w postępowaniu przetargowym pn. “Asfaltowanie dróg gminnych i placów na terenie Gminy Sanok”.

W przedmiotowym postępowaniu, w wyznaczonym terminie oferty złożyło trzech oferentów. Obecnie trwają prace komisji przetargowej polegające na badaniu i weryfikacji złożonych ofert. Pod uwagę będą brane te, które spełniają wszystkie wymogi Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Na sfinansowanie w/w zamówienia Gmina Sanok zamierza przeznaczyć 800 000,00 zł brutto.

OTWARCIE OFERT – INFORMACJA