Otwarcie ofert w postępowaniu przetargowym na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dobra na terenie Gminy Sanok

W dniu 21 lipca o godz. 10:30 w urzędzie Gminy Sanok miało miejsce otwarcie ofert w postępowaniu przetargowym pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dobra na terenie Gminy Sanok”.

W przedmiotowym postępowaniu wzięło udział 8-miu oferentów. Obecnie trwają prace komisji przetargowej polegające na badaniu i weryfikacji złożonych ofert. Pod uwagę będą brane te oferty, które spełniają wszystkie wymogi Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Na sfinansowanie w/w zamówienia Gmina Sanok zamierza przeznaczyć 3 500 000,00 zł.