Otwarcie ofert w postępowaniu przetargowym na obsługę Gminnego PSZOK w Pisarowcach

W dniu 8 stycznia 2021 r. w urzędzie Gminy Sanok miało miejsce otwarcie ofert w postępowaniu przetargowym pn. “Obsługa Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Pisarowcach”.

INFORMACJA z otwarcia ofert

W przedmiotowym postępowaniu wziął udział 1 oferent. Obecnie trwają prace komisji przetargowej polegające na badaniu i weryfikacji złożonej oferty. Przedłożona oferta musi spełniać wszystkie wymogi Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Na sfinansowanie w/w zamówienia Gmina Sanok zamierza przeznaczyć 328 000,00 zł.