Otwarcie ofert w postępowaniu przetargowym na remont drogi „na Dolinki” w miejscowości Załuż

Gmina Sanok informuje, że w dniu 5 maja 2021 r. o godz. 1030 miało miejsce otwarcie ofert w postępowaniu przetargowym pn. Remont drogi “na Dolinki” dz. nr ew. 173/1, 173/2 w km 0+130 – 1+800 w miejscowości Załuż.
W przedmiotowym postępowaniu, w wyznaczonym terminie oferty złożyło czterech oferentów.
Obecnie trwają prace komisji przetargowej polegające na badaniu i weryfikacji złożonych ofert. Pod uwagę będą brane te, które spełniają wszystkie wymogi Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Na sfinansowanie w/w zamówienia Gmina Sanok zamierza przeznaczyć 235 000,00 zł brutto.

Informacja z otwarcia ofert