Otwarcie ofert w postępowaniu przetargowym pn. „Remont wraz z modernizacją Wiejskiego Domu Kultury w miejscowości Jurowce”

W dniu 6 listopada 2020 r. o godz. 10:30 w urzędzie Gminy Sanok miało miejsce otwarcie ofert w postępowaniu przetargowym pn. „Remont wraz modernizacją budynku Wiejskiego Domu Kultury w miejscowości Jurowce”.

W przedmiotowym postępowaniu, w wyznaczonym terminie swoje oferty złożyło 8-miu oferentów.
Obecnie trwają prace komisji przetargowej polegające na badaniu i weryfikacji złożonych ofert. Pod uwagę będą brane te, które spełniają wszystkie wymogi Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Na sfinansowanie w/w zamówienia Gmina Sanok zamierza przeznaczyć 227 573,25 zł.